Dikkat! Bu yazı arşivde yer almaktadır. Yazının içeriği güncel olmayabilir.

İZMİR Kalkınma Ajansı KOBİ mali destek (hibe) programı

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi
İZMİR Kalkınma Ajansı KOBİ mali destek (hibe) programı

İzmir Kalkınma Ajansı, KOBİ Mali Destek Programı çerçevesinde İZMİR İli sınırları içerisinde hibe şeklinde mali destek sağlamaktadır.

İzmir Kalkınma Ajansı, KOBİ Mali Destek Programı çerçevesinde İZMİR İli sınırları içerisinde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin rekabet güçlerini artırmaya, istihdamın artırılmasına, temiz ve alternatif enerji kaynaklarının üretim ve tüketimini ve yenilikçi faaliyetlerini teşvik etmeye yönelik projelerine HİBE şeklinde mali destek sağlanacaktır.

YATIRIM DESTEK MİKTARI NE KADARDIR?

 • Destek Tipi: Geri Ödemesiz Hibe
 • Destek Üst Limiti ve Oranı: HİBE miktarı proje başına asgari 20.000 TL ve azami 400.000 TL, HİBE oranı Proje Bütçesinin %50 sini geçemez. Kalan tutar, Başvuru Sahibinin veya Ortaklarının kendi kaynaklarından karşılanmalıdır.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

 • Küçük ve Orta Boy İşletme olması (250 kişiden az yıllık çalısan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon YTL’ yi aşmayan
  isletmelerdir. Bu şirketlerin sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlası KOBİ kapsamına girmeyen bir özel girişime ait olmamalıdır) ve
 • İzmir de kayıtlı ve faal olması
 • Teklif çağrısının yayınlanmasından en az 3 ay önce yani 2008 Ağustos ve öncesi kurulmuş olması,
 • Yapılandırılmışlar hariç olmak üzere vadesi dolmuş ve ödenmemiş hiç bir sosyal sigorta pirimi veya vergi borcu olmaması,

NE TÜR YATIRIMLAR DESTEKLENMEKTEDİR?

Proje türleri: Aşağıdaki 5 program önceliğinden en az birisi’nin kapsamına giren, hizmetler, tarımsal ürün isleme, turizm ve imalat da dâhil olmak üzere ekonomideki tüm sektörlere yönelik proje türleri uygundur.

1. Kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal, uluslar arası belgelerin alınmasını sağlamak (ISO 9001, ISO 14001,ISO 22000 vb.)Bu kalite belgelerinin alınabilmesi için gerekli fiziksel altyapının oluşturulması, Yönetim ve organizasyonda gerekli iyileştirmelerin yapılması

2. İsletmelerin mal ve hizmet üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yeni makine satın alması, yeni üretim hattı kurulması, verimliliği artırıcı yazılımların kullanılması ve insan kaynakları bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi

3. Yeni üretim teknolojilerinin uygulanması, bilgi iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımının yoğunlaştırılması ve yenilikçi faaliyetlerin artırılması amacıyla Yeni teknolojilerin isletmeye transfer edilmesi , Ar-ge altyapısının güçlendirilmesi, Laboratuar, atölye vb. yeni ürün geliştirebilecek üniteler kurulması, Patent, marka, endüstriyel tasarım vb. sınai mülkiyet haklarının kazanımının sağlanması

4. Pazarlama kapasitelerinin iyileştirilmesi, e ticaretin kullanılması, modern pazarlama tekniklerinin kullanılması, pazarlama personelinin eğitimi, Pazar ve müşteri yelpazesinin genişletilmesi

5. Çevreye duyarlı yöntem ve teknolojilerin ve enerji türlerinin kullanımının artırılması ve temiz üretim süreçlerine geçisin sağlanması için İşletme içi çevre yönetimine ilişkin kurumsal kapasitenin artırılması, İsletmelerde üretim sonucu ortaya çıkan çevre sorunlarının çözüme kavuşturulmasında yeni çevre teknolojilerinden faydalanılmasının sağlanması, Üretim süreçlerinin çevreye duyarlı hale getirilmesini sağlayacak proses değişikliklerinin yapılması, isletmelerde enerji verimliliğinin sağlanması, İşletmelerde temiz enerji üretim ve tüketiminin saglanması

UYGUN OLMAYAN KONULAR:
Birincil tarım faaliyetleri, Savaş araç ve gereçleri imalatı veya ticareti, Tütün ve tütün ürünleri üretimi, Alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi, Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler, Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları, Emlak yatırımları ve toptan ticaret

BAŞVURU İÇİN SON TARİH:25 MART 2009 SAAT 17.00

KAÇ KEZ BAŞVURULUR : Bir yatırımcı bir takvim yılında ancak 4 ayrı projesi için başvurulabilir. Ancak aynı yıl içinde sadece bir kez bu haktan yararlanılabilir.

PROJENİN SÜRESİ :Projenin uygulama süresi azami süresi 9 aydır.

HİBE DESTEĞİ TEKLİFİ BAŞVURUSU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

1. Başvuru Sahibi kuruluşun ve Ortaklarının (varsa) ticaret sicili gazetesi ve en son Ana Sözleşmesi veya yasal statüsü (şahıs şirketleri ve esnaflıkla veya diğer faaliyetlerle uğraşan serbest meslek sahiplerinin ana sözleşmesi olmadığından yasal statülerini kanıtlayan bir belge sunacaklardır). Yeni kurulan KOBİ’ler, Teklif Çağrısı ilan tarihinden en az üç (3) ay önce kurulduklarını, söz konusu sicil belgesi ile kanıtlamak zorundadırlar.

2. Başvuru Sahibinin vergi dairesi tarafından tasdik edilmiş son dönem hesapları (bir önceki mali yıla ait kâr-zarar hesapları, işletme hesap özeti ve bilançosu). Bilançosu olmayan şahıs şirketleri, bilanço yerine onaylı “hesap özeti” sunabilecektir.

3. Sosyal güvenlik kuruluşu ya da bölge müdürlüklerinden alınmış KOBİ’nin çalışan personel sayısını gösteren belge

4. Başvuru sahibi kuruluşun vergi ve sigorta primi yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair belge aslı

5. Başvuru Sahibinin Yönetim Organının, belgeleri imzalama yetkisi olan kişi(ler)i de belirtir şekilde söz konusu projeyi uygulamak için aldığı karar

6. Başvuru Sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)inin ve imzalarının noter tasdiki (belgenin aslı sunulacak). Bu kişi(ler)in yetkisi ve sorumluluğu Başvuru Sahibinin Ana Sözleşmesinden veya yasal yapısından gelmiyorsa ek olarak Yönetim Kurulu’nun veya yetkili Yönetim Organının bu kişi(ler)i yetkilendirme kararının sureti gerekmektedir.

7. Projenin uygulanması için kanunen ilgili makamlardan alınması gereken ÇED Raporu, Bina İnşaat Ruhsatı, Sağlık Ruhsatı vb diğer ilgili izinler

8. Projede yapılacak olan makine ekipman alımlarında her bir kalem için en az 3 proforma fatura aslı

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
30845 kere okundu

Etiketler: hibe destek

Kıvanç Çakıroğlu

Boğaziçi Proje ve Danışmanlık, KOBİ'lerin , Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Yerel Yönetimlerin Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları ve diğer ulusal veya uluslararası kuruluşların sağladığı fonlara ulaşması noktasında araştırma, danışmanlık ve projelendirme hizmeti vermektedir.

Boğaziçi Proje ve Danışmanlık sürekli olarak hibe destekleri için açılan teklif çağrılarını takip ederek, KOBİ'leri, STK'ları ve Yerel Yönetimleri bu fonlar hakkında bilgilendirir, fonlardan yararlanmak isteyen kuruluşlar için şartnamelere uygun projelendirme çalışmaları yaparak başvuru süreçlerini yerine getirir. İşletmemiz Onaylanan Projelerin sürdürülebilirliği noktasında da danışmanlık hizmeti vererek, projelerin yürütülmesi için çalışmalarına devam eder.

kivanc@bogaziciproje.com
www.bogaziciproje.com

yazarın diğer yazıları için tıklayın

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Trakya Kalkınma Ajansı 2016 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2016 Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Küçük Ölçekli İşletmeler Mali Destek Programı
Fırat Kalkınma Ajansı 2016 İmalat Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
KOSGEB Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (Teknopazar) Destek Programı
Çukurova K.A 2016 Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Hangi 3 Harf? Teslim Şekli anlamında kullanılan Incoterms kısaltmaları

Hangi 3 Harf? Teslim Şekli anlamında kullanılan Incoterms kısaltmaları

Dış ticaret işlemi yapan, ister ihracat olsun, ister ithalat olsun; bu 3 harfleri patronundan, işi yapan uzmanına kadar; Satınalma, İhracat, İthalat, Gümrük gibi birimlerinde çalışan herkesin eksiksiz bilmesinde çok fayda vardır: “Teslim şekli” anlamında kullanılan “Incoterms” kısaltmaları.

OFİS VE İNSAN

Vakit Nakit midir? Vaktin Önemi Nedir?

Vakit Nakit midir? Vaktin Önemi Nedir?

Vakit nakittir derler. Oysaki vakit nakitten daha fazla bir değere ve öneme sahiptir. Nakit denilen şey, elde tutulabilen, saklanabilen, depolanabilen ve elden ele dolaşabilen bir nesne.

İşkolik Olmak, İşkolizm ve İşkolizmden Kurtulmanın Yolları

İşkolik Olmak, İşkolizm ve İşkolizmden Kurtulmanın Yolları

Çalışma hayatında, kabul görmek, onaylanmak ve saygı duyulması için sektörel alanda uzmanlaşmanın yanı sıra çok çalışkan olmak da gerekiyor.

İŞ DÜNYASI

Şirketleri Geleceğe Taşıyan Biricik Araç: Vizyon

Şirketleri Geleceğe Taşıyan Biricik Araç: Vizyon

1958 yılında Arkansas’ın küçük bir kasabasında kurulan Dime&Nicklestore’u, bugünün dünya devi Wal Mart’ına dönüştüren yolculuğun sırrı nedir?

HUKUK / MUHASEBE

Vergi İdaresindeki Değişimler (1.Bölüm)

Vergi İdaresindeki Değişimler (1.Bölüm)

Vergi İdaresindeki Değişimin Farkında mısınız?

KOBİMOBİL

Krizde Satış Geliştirme

Faruk Şener ile Ekonomik Kriz Yönetimi

Tufan KARACA ile YÖNETİM VİZYONU

Tufan Karaca

ARKAM YOK MARKAM VAR

 • KOBİ’ler için 10 adımda marka yaratma

  Türkiye’nin ilk marka danışmanı ve marka yönetiminin duayeni Güven Borça yıllar önce “Marka İnşaasının 9 Basamağı” başlıklı bir yazı yazmıştı. İlk okuduğumda çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. Kısa ve öz bir yazıydı. Ancak hala yüzlerce şirket bu perspektiften yoksun bir şekilde iş yapıyorlar. Güven Borça’nın bu yazısının ana başlıklarını (bir başlıkta –segmentasyon- ben ekledim) son on yılda oluşan gözlem ve deneyimlerimin ışığında yorumlayarak aktarıyorum.