Stratejik Planlamada Paydaş Analizinin Değerlendirilmesi

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi
Stratejik Planlamada Paydaş Analizinin Değerlendirilmesi

2000'li yıllardan bu yana iş dünyamızda önem kazanmaya başlayan kurumsallaşma ve marka olmak kavramlarının her zaman bir proje kapsamında ele alınması gerektiğini düşünenlerden iseniz, doğru yerdesiniz! :-)

Kurumsallaşma denildiği zaman aklınıza hemen, katma değerler üretmesi arzu edilen, tüm kurum ve kuruluşlarda; tarihsel gelişim itibarıyla, misyondan - vizyona giden yolda, kişilerden bağımsız olarak, kuralların belirlenmesi, çalışma standartlarının saptanması ve prosedürlerin oluşturulması ile insan kaynakları destekli çalışmaların başlatılması şeklindeki açıklamaların geldiğinden, hiç şüphem yok!

Bu tanımlamadan yola çıkarak, kurumsallaşmanın olmazsa - olmazı... “Stratejik Planlama”ya (Yani! Marka olmanın yol haritasına!) yakından baktığımızda; “Bir kurumun veya bir şirketin var olma nedenini ve de kimler için var olduğunu ortaya koyan “Misyon”, gelecekte ulaşmak istediği yerleri ifade eden “Vizyon”, tüm bunları yapmaya çalışırken - içtenlikle bağlı kalmaya söz verdiği “İlkeler ve Değerler”, kısa + orta + uzun vadede gerçekleştirmek istediği “Amaç ve Hedefler” ile birlikte “Bütçe ve Kaynak Yönetimi”... lojistik proje planlama hamleleri ve proje döngüsü olarak karşımıza çıkmakta!..

Bu hamleler arasında dikkat edilmesi ve netleştirilmesi gereken, anahtar nokta; o şirket veya kurumun var olma nedeni ve kimler için var olduğunu belirten Misyon - yani 1. Şık / Stratejik planda, yola çıkış noktası! Ve bu açıklamadaki “kimler” ifadesi de zaten yazımızın ana konusu.

Kimler? Tabii ki; Paydaşlar!..

Yani; ortaklar + yöneticiler + çalışanlar + tedarik zinciri + satıcılar + müşteriler + sosyal çevre + ilgili kamu kurumları (odalar, borsalar, birlikler, sendikalar, vergi daireleri...) + özel kuruluşlar (bankalar v.s.) + sektörel sivil toplum kuruluşları + ortaya konulacak ürün ve hizmetlerle ilgili sürdürülebilir bir şekilde - dolaylı veya dolaysız - maddi veya manevi - gelir elde edenler...

Kısaca stratejik planlamada yapılan tüm çalışmaların; artısıyla eksisiyle iç ve dış paydaşlarımız için olduğunu belirtmekte fayda var. Zaten tüm değerlendirmelerin kahramanı da onlar!..

Elbette ki paydaş listesinde yer alan değişik kişi - grup ve kuruluşların bu çalışmalarda taşıdığı anlamlar eşdeğer değil. Ayrıca; tüm paydaşların her zaman, eşdeğer bir öneme haiz oldukları da pek söylenemez. Yani, bazı paydaşlar; şirketin veya kurumun yönetimiyle direkt / dolaysız olarak ilgilidir. Kuruluşun faaliyetleri ve elde edeceği sonuçlarla doğrudan etkilenirler. Diğer paydaşlar ise konumlarına göre endirekt / dolaylı olarak etki alanı içinde yerlerini alırlar.

Hangi kurum veya kuruluş için yapılırsa yapılsın stratejik planlama da izlenecek yollar bellidir.

Bu yolları 5 ana başlıkta toplamak mümkün!

1) Hazırlık Çalışmaları; Konuya olan inanç ve yapılacak çalışma planın başta en üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlar tarafından sahiplenilmesi, proje organizasyon ekibinin alt ve üst kadrolarının oluşturulması, kurum ihtiyaçların tespiti, iş planının oluşturulması ve program

5 N & 1 K ... Ne - Konu + Neden - Amaç + Nerede - Yer + Nasıl - Yöntem + Ne Zaman - Süreç & Kimler

2) Durum Analizi; Kurumun tarihsel gelişimi, yasalar ve mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün veya hizmetlerin detaylandırılması, paydaş analizi, çevre analizi ve ileriye dönük beklentiler...

3) Geleceğe Bakış; Misyon, vizyon, ilkeler ve değerler, amaçlar, hedefler, swot / tows / pest / rekabet / analizleri, stratejik planlama detayları, Organizasyonel İnsan Kaynakları, Kurumsal Eğitimler, Yeniden Yapılanma, Deneme Süreçleri ve Performans Göstergeleri...

4) Zamanlama ve Maddi Konular; Maliyet tabloları, kaynaklar ve bütçeleme çalışmaları...

5) Proje İzleme; Denetim ve değerlendirme...

Bu izlenecek yollar arasında, dikkatinizi 2. Maddede yer alan “Paydaş Analizi”ne çekmek istiyorum! Çünkü paydaş analizinin önemi; stratejik planlamanın değerli uzmanlarından Sayın Orhan Alkan’ın da belirttiği gibi... Organizasyonların; paydaşlarını, kuruluşlarının faaliyetleri ve elde ettikleri sonuçlara etkisi açısından değerlendirmeleri, önem sıralamasına sokmaları ve daha sonra da paydaşlardan geribildirim alacak sistemleri kurmaları gerekmektedir. Tüm paydaşlardan elde edilen geri bildirimler, organizasyon süreçlerinin iyileştirilmesinde (sürekli iyileştirme) kullanılacak ve böylelikle paydaşların beklenti ve gereksinimlerinin karşılanması, tatmini ve dengelenmesi mümkün olabilecektir... şeklinde her zaman karşımıza çıkmakta!..

Stratejik planda paydaş analizinin bu kadar önemli olmasının nedeni; kurum veya şirketlerden dolaylı veya dolaysız olarak etkilenen herkesin beklentilerini tespit etmek ve onlarıda mutlaka çalışmaların içine çekerek, düşüncelerine ve önerilerine değer verildiğini göstermektir!

Neticede stratejik planlama sürecinin başlarında, bu konunun önemli uzmanlarından Sayın Dr. Yüksel Vardar’ın sunumlarında belirttiği gibi paydaş analizi’nde yapılması gerekenler, sırasıyla;

 • Paydaşların net bir şekilde belirlenmesi,
 • Paydaşların direkt ve endirekt kategorilerde önceliklendirilmesi,
 • Paydaşlarla etkili iletişim tarzının belirlenmesi (1/1 görüşme + anket + mail + toplantı)
 • Paydaşların ilgisinin çalışmalara çekilmesi + katılım ve katkılarının sağlanması,
 • Paydaşlara sorulacak soruların ve görüşülecek konuların saptanması,
 • Paydaşların kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınması ile kuvvetli ve zayıf yönlerin tespiti,
 • Paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının izlenmesi,
 • Paydaş analizinin raporlanması + istatistik verilerin değerlendirilmesi,
 • Paydaşların görüş öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesi,

şeklinde olabileceği gibi, bu standart maddelerin dışında - kurum veya şirketlerin amaç ve hedefleri doğrultusunda, gerekli olan bazı değişik maddelere de - mutlaka yer verilmelidir!..

Neticede; ilk paragrafta belirttiğim gibi kurumsallaşmayı, yani kurumlaşma ve marka olmayı bir proje olarak değerlendirdiğimizde (Ki mutlaka, bir proje olarak değerlendirmek ve stratejik planlamaya da bu projenin yol haritası olarak bakmak gerekiyor.) stratejik planlamanın tüm önemli mihenk taşlarında iç ve dış paydaşların yer aldığını görüyoruz.

Sayın Neşe Marmara YK nın da belirttiği gibi, paydaşların; bu projeye olan ilgileri, beğenileri, heyecan ve motivasyonları da kurumların vizyonuna ulaşma yolundaki, en önemli faktörler!..

Yani kısaca; paydaşlarında heyecan yaratmayan bir projenin başarılı olma şansı da, pek yok!

O nedenle yola çıkmadan önce, tüm paydaşları yanımıza almamız ve onlara verdiğimiz değeri göstermemiz gerekiyor. Tabii ki tüm paydaşlarımız derken, kamuoyu oluşturmak adına hedef kitlemiz olarak onları önceliklendirmemiz ve “Yaş + Cinsiyet + Eğitim + Gelir Düzeyi + Sosyal Statü + Vs.” durumlarına göre kategorize etmemiz de çok önemli!..

Başka bir açıdan konuya “Proje Yönetimi” olarak bakmakta mümkün!

(Bu noktada eğer arzu ederseniz sizlere; 2007 - 2010 yıllarında ilk yazdığım e-kitaplardan olan “Proje Yönetimi ve Sosyal Sorumluluk Projeleri - Afedersiniz Bi’şey Sorabilir miyim?” yardımcı olacaktır. https://tr.scribd.com/doc/273496424/Proje-Yonetimi-Sosyal-Sorumluluk-Projeleri-Afedersiniz-Bi-Sey-Sorabilir-Miyim-E-kitap-Ali-Riza-DEGER-1 diye düşünüyorum. Ücretsiz. :-))

Bu arada bu projeye değerli katkılarından dolayı da çok değerli; İbrahim ve Neslişah Erdem’e, Teoman Samurçay ve Ertan Cillov’a, Sevim ve Eser Teker’e, Yasemin ve Ersin Eren’e, Gülören Özdemir ve Çevik Uraz’a, Demir Kurdoğlu ve Ahmet Kırgil’e, Ümit Çeliker ve Selahattin Recai Budak’a, Antonia Taksim ve Ertan Anapa’ya, Güler Sesigür ve İsmet Atam’a, Zahide Göletli ve İsmail Zafer Yalçın’a, Ziya Demiralp ve Hikmet Menekşe’ye, Nursel Emanlar ve Necla Güler’e, Resmiye ve Neşe Yeniyol’a, Aydemir Akçun ve Cem Bingöl’e, Bahadır Silifke ve Hüseyin Işın’a, Necla Aylin’e, Mümine Sapıtmaz’a, Munise Yeten’e Alper Han’a, Tamer Ergün’e İnci Otman’a, Dekay Başarel Cuma Halazoğlu’na ve Dede Ticaret Seyhan’a, en içten saygılarımı sunuyorum!

Tüm paydaşlarınızla birlikte, hedeflerinize ulaşmanız dileğiyle...

Daha mutlu bir gelecek için sevgiyle kalın!..

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
356 kere okundu

Ali Rıza Değer

1955 İstanbul doğumlu, evli ve 1 çocuk babasıdır. Öğrenimini Kabataş Lisesi'nden sonra İ.T.İ.A. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Marmara Üniversitesi - Maliye Bölümleri’nde sürdürdü. 

Çalışma hayatına 1973 yılında pazarlama ve halkla İlişkiler sektörlerinden başlayıp, 1977 den 2003 yılına kadar, kendi şirketlerinde devam etti. (Ajans Ardaş Reklamcılık Limited.) 

Bu alanlarda yaklaşık 30 yıl; T.İş Bankası, Paşabahçe, Aygaz, İzocam, Lombardini, Honda, Rowenta, JVC, KİP, IBM, Pimaş, Sandoz, Kaleterasit, Kalebodur, Kalekim, Kaledekor, Kalevit, Çanakkale Seramik v.s. gibi birçok şirkete, özellikle Türkiye'nin her yerinde, KKTC de ve Almanya'da, reklamcılık ve halkla ilişkiler başta olmak üzere, çeşitli hizmetler verdikten sonra, kendi isteği ile emekli oldu. 

Yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı eğitim çalışmaları...

ISO 9001 14001 Toplam Kalite Yönetimi, Permission Marketing, Inovasyon, Motivasyon, Performans, Network Marketing, Satış ve Pazarlama Eğitimleri ile birlikte...  KKTC Girne Amerikan Üniversitesi / 118 - Y Lions Akademisi Başkanlığı ve Chicago, Indianapolis, Newyork / Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Genel Yönetmenlik ve "Stratejik Liderlik Eğitimi" sonrasında ilaç, otomotiv ve kozmetik gibi sektörlerde Koordinatörlükler yaparak, Sivil Toplum Kuruluşlarında görevler aldı.

1980 den itibaren üyesi olduğu STK'lar ve aldığı görevler…

 • Marmara Yelken Kulübü. Yönetim Kurulu Üyeliği (2011)
 • Sporturist Su Sporları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği (2009)
 • Caddebostan Balıkadamlar Kulübü. Üyeliği (2004)
 • Feneryolu Tenis Kulübü. As Başkanlığı ve Baş Hakemliği (1999)
 • Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü. Üyeliği (2005)
 • Veteran Tenisciler Birliği. Üyeliği (2006)
 • Beşiktaş JK Genel Kurul Üyeliği (1986)
 • Trafik Mağdurları Dayanışma Derneği. Onursal Üyeliği
 • Türk Lions Beceri Kazandırma Vakfı. Başkan Yardımcılığı (1992) *Ethemefendi Lions Kulübü. Onursal Üyeliği
 • Sahrayıcedit Lions Kulübü. Onursal Üyeliği
 • Erenkoy Lions Kulübü. Başkanlığı (1992 - 1993)
 • Lions Akademisi. Başkanlığı (1994 - 1995)
 • Uluslararası Lions 118.Y Yönetim Çevresi. Genel Yönetmenliği *Liay.Lions İstanbul Anadolu Yakası Sosyal Hizmet Vakfı. Başk.
 • Uluslararası Lions 118.Y Federasyonu. Onur Kurulu Başkanlığı
 • Uluslararası Lions Türkiye Konfederasyonu. Konsey Üyeliği
 • Yılbak + Sporturist + Day Grup - ArGe & ArdAkademi Başkanlığı

Halen; ilaç, aşı, kozmetik, gıda, temizlik ve tanıtım sektörlerinde ki 3 şirketler grubunda; danışmanlık, eğitmenlik, koordinatörlük ve yönetim kurulu üyelikleri görevleriyle birlikte... 
Sosyal Sorumluluk Projeleri, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi & Kurumsal Sosyal Sorumluluk & Sürdürülebilirlik gibi konularda “Proje Başkanı” olarak çalışmalarına devam etmektedir.  

ar.deger@yilbak.com
www.yilbak.com

yazarın diğer yazıları için tıklayın

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

'Brief' Vermek - 5N - 1K / İşimizin Özü
Linkedln Nasıl Kullanılmalı?
Canon´un iş yerinde verimlilik araştırması
Kurumsal Gelişimde Arama Konferansları ve Stratejik Planlama Çalıştayları
Enflasyon nedir ?
İş Dünyasında Çatışmaları, Yapanlar Değil İsteyenler Kazanır
Ayna ayna kurumsal KOBİ kimliğimi söyle bana
Internet Reklamcılığına Bir
Mercer Türkiye Araştırdı: Krizin İnsan Kaynaklarına Etkisi
Algı Yönetimi (Algıda Seçicilik & Algıda Iskalama)
İnternet ve Telefon Bankacılığı Müşterileri Bankalardan Uzaklaştırıyor
Outsourcing (Dış kaynak kullanımı)
Mavi Okyanus Stratejisi Nedir?
Kültürlü ve Uzun Ömürlü Şirketler Gerekli
EFQM: KOBİ´ler için Mükemmellik Modeli

DIŞ TİCARET

KOBI Teşvik Belgesi

KOBI Teşvik Belgesi

KOBİ kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak desteklenmelerini, uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını, istihdam yaratmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

OFİS VE İNSAN

Ofis aydınlatması nasıl olmalıdır?

Ofis aydınlatması nasıl olmalıdır?

Ofislerde, aydınlatma ihtiyacı, mekanda yapılan işin gerekliliğine göre farklılık gösterir. İhtiyacımız olan aydınlatma, iki yol ile sağlanır: doğal ışık ve yapay ışık. Yeşil binaların arttığı ve enerji tasarrufunun çok önemli olduğu günümüzde doğal aydınlatmanın önemi büyüktür.

Dünyada ve Türkiye’de geleceğin iş modeli: Esnek işgücü

Dünyada ve Türkiye’de geleceğin iş modeli: Esnek işgücü

Esnek işgücü çalışma modeli, daha genel bir ifadeyle ‘talep üzerine’ (‘on demand’) devrimin iş dünyasına geçişi olarak düşünebilirsiniz. On-demand devrimi artık hayatımızın bir çok alanını etkiliyor; çalışma hayatımızı da etkilemesi kaçınılmaz.

İŞ DÜNYASI

Yönetim Kurulu Üyeleri Kriz Ortamında Risk Yönetimine Ağırlık Verecek

Yönetim Kurulu Üyeleri Kriz Ortamında Risk Yönetimine Ağırlık Verecek

Deloitte Türkiye, Capital Dergisi işbirliği ile hazırladığı, “Yönetim Kurulu 2008 Araştırması”nın sonuçla

HUKUK / MUHASEBE

İkale (Bozma) Sözleşmesi ile Çıkarılan İşçinin İşe İade Davası Açmasını Engellemek Mümkün mü?

İkale (Bozma) Sözleşmesi ile Çıkarılan İşçinin İşe İade Davası Açmasını Engellemek Mümkün mü?

Uzun zamandır İşverenlere iş hukuku alanında danışmanlık yapan bir avukat olarak en sık karşılaştığım taleplerden biri de “Çalışanı işten çıkarmak istiyoruz, tazminatlarını da ödemeye hazırız, ama herhangi bir işe iade davası ile karşılaşmak istemiyoruz” talebidir.

KOBİMOBİL

Krizde Satış Geliştirme

Faruk Şener ile Ekonomik Kriz Yönetimi

Tufan KARACA ile YÖNETİM VİZYONU

Tufan Karaca

ARKAM YOK MARKAM VAR

 • Ey KOBİ Rekabetçi Bir Üstünlüğe Sahip misin?

  KOBİ’lerin iyi pazarlama yapması için büyük pazarlama bütçelerine sahip olması şart değildir. Pazarlamanın temel hareketlerini doğru yapmak şartı ile çoğu zaman rekabetçi bir veya birkaç üstünlüğe sahip olmak ve bunu kullanabilmek yeterlidir. Peki kaç KOBİ sahip olduğu rekabetçi avantajların farkındadır?