Kurumsal Gelişimde Arama Konferansları ve Stratejik Planlama Çalıştayları

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi
Kurumsal Gelişimde Arama Konferansları ve Stratejik Planlama Çalıştayları

Bildiğiniz gibi günümüzde; kurumsal gelişim, kurumlaşma, kurum kültürü ve marka olmak konuları gündeme geldiğinde, özellikle tüm orta ve üst düzey yönetim kadrolarının, hatta mümkünse tüm çalışanların ortak katılımıyla, iş ortamınızdan uzak bir tesiste en az 1 gece konaklamalı olarak ve apoletlerin kapı dışında bırakılarak, bir veya 2 moderatör eşliğinde yapılan, “Arama Konferansları”nın önemini artık tartışmıyoruz.

Bu yazıda; genellikle orta düzey yöneticiler tarafından ısrarla istenen ve önemi vurgulanan kurumlarda, zar zor da olsa üst düzey yönetim kadroları tarafından “Arama Konferansları”nın yapılmasına karar verildiğinde izlenmesi gereken yol haritasının, ilgilerinizi çekebileceğini umuyorum!

Arama konferansları; genellikle kuruluş tarihlerinden bu yana ciddi bir zaman geçmiş ve sektörlerinde belirli bir yer edinmiş olan şirketlerin, özellikle rekabet dünyasında sıkıntılı dönemler yaşamaya başladıklarında, gündemlerine gelmekte...

Bu konuda katılacak kişi sayısı ve gerekli turizm organizasyonu detaylarını bir kenara bırakıp, direkt olarak fazla vaktinizi almadan hemen konuya girmek istiyorum.

Diyelim ki, söz konusu olan; bundan 5-10 yıl veya daha önce kurulmuş, sektöründe ön planda olan, yaklaşık 20 kişilik yönetim ve 30 kişilik üretim kadrosu bulunan, internet sitesinde de ne zaman ve ne şekilde ortaya konduğunu bilemediğimiz misyonu vizyonu değerleri ve hedefleri yer alan, bir şirket! Veya bir Devlet Kurumu! Ya da önde gelen bir Sivil Toplum Kuruluşu!..

Neticede... Şirketinizin büyüklüğüne göre, eğer varsa alt şirketlerine de uygulayabileceğiniz veya departmanlar bazında ayrı ayrı kurum içi olarak da sergilenebilecek bu çalışmada ayrıca; misyon, vizyon, değerler, amaçlar ve hedefler’in daha önceden belirlenmiş olması, değişen ve gelişen zamana yönelik, onlarında güncellenmesi gerektiğini her zaman gündeme getirebilir.

Neyse... Gerekli tüm organizasyonlar yapıldı, tüm katılımcılar konferans düzeninde salonda yerini aldı. 2 veya 3 günlük arama konferansı + stratejik planlama çalıştayları başladı. (1.Gün)

Konusunda uzman bir Eğitmen arkadaşımız tarafından “kurumlaşma, kurum kültürü, iletişim, ekip çalışmaları, yönetim stratejileri ve rekabet” hakkında katılımcılara aktarılacak, konular;

 • Kurum Kültürü ve Marka Olmak
 • Ortak Değerler ve Kültür Oluşturmak
 • Şirket Kültürünün Önemi ve Temel Değerleri
 • Kurumsallaşma
 • Yöneticilik ve Liderlik
 • Yönetim ile Ekip Arasındaki Uyum
 • Yönetimin Temel Süreçleri
 • Misyon + Vizyon + İlkeler/Değerler + Amaçlar + Hedefler
 • PEST Analizi (Sektörle ilgili; Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Beklentiler)
 • SWOT Analizi (Güçlü ve Zayıf Yönlerimiz + Önümüzdeki Fırsatlar ve Olası Tehditler)
 • TOWS Matrisi (Zayıf yönlerimizi iyileştirmede, tehditlere karşı fırsatlar ve güçlü yönlerimiz)
 • Ulusal ve Uluslararası Pazarlar - Pazar Payları - Rakipler ve Rekabet... şeklinde yer alır!..

Kurum Kültürü; tüm paydaşlar ve çalışanlar tarafından, ortak değerler ve aidiyet duygusuyla belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için, kurumsal iletişim ahengi içinde, tüm hedef kitle ile birlikte oluşturulan, bir yol haritasıdır! Bu yol haritasının kısa adı da "Marka"dır!.. Diyerek başlayan bu bilgi aktarımları, diğer bilgilerin tekrar hatırlatmalarıyla devam eder.

Sonuçta ortaya çıkan tabloda; kurumları ve ekipleri, amaç ve hedeflerine ulaştırabilmek için, mevcut ve elde edilebilecek kaynakları, en iyi şekilde kullanabilme sanatı olan yönetim sanatı ilkeleriyle, “misyonumuzdan - vizyonumuza giden yolda, kişilerden bağımsız olarak kuralların belirlenmesi, standartların saptanması, prosedürlerin netleştirilmesi ve harekete geçilmesi” şeklindeki “Kurumlaşma/Kurumsallaşma” tanımıyla...

Bir kurumun var olma nedenini ve bunu kimler için yaptığını ortaya koyan Misyon, gelecekte ulaşmak istediği yeri anlatan Vizyon, tüm bunları gerçekleştirirken bağlı kalmaya söz verdiği İlkeler/Değerler bazında, orta ve uzun vadede gerçekleştirmek istediği Amaçları belirlemek ve de bunları daha kısa vadeli Hedefler haline getirerek, kurumun tüm kaynaklarını harekete geçirmek, şeklinde olan “Stratejik Planlama”nın ana hatlarına ait genel bilgiler, netlik kazanır.

2.Gün ise; tüm katılımcıların, toplam katılımcı sayısına göre herhangi bir kıstas söz konusu olmaksızın ve genellikle kura çekilerek belirlenen, 5 er veya 10 ar kişilik gruplara ayrılarak, “Çalıştay” masalarında yerlerini almasıyla başlar. Her masa için bir “Sözcü” belirlenir...

İlk planda; birinci gün yapılan eğitim çalışmalarının kısa kısa hatırlatmaları, kurum içi iletişim kuralları çerçevesinde sorunlara bakış açıları ve problemlere yaklaşım tarzları, ekip çalışması ve dayanışma örnekleriyle, aidiyet duygusuna ait atölye çalışmaları yer alır.

Kurumun kısa bir tarihçesinin, yani nereden - nereye geldiğinin bir kurum yetkilisi tarafından anlatılması sonrasında aktarılan bilgiler çerçevesinde, katılımcılardan, kurumun; misyonu + vizyonu + ilkeleri/değerleri + amaçları ve hedefleri doğrultusundaki görüşlerini, 3 er cümle ile önlerindeki küçük kağıtlara yazarak, masa sözcülerine iletmeleri istenir. (Toplam 30 dakika)

Masa sözcüleri; bilgisayar desteği ile tüm görüşleri, yazılı hale getirir. Daha sonra her konuda aynı içeriği ifade eden görüşler sadeleştirilerek, her konuda - her masanın net ifadeleri ortaya çıkar. Aynı sadeleştirme tüm masaların görüşleri arasında da yine bilgisayar desteği ile yapılır.

Böylece; ortaya çıkan yeni tanımlar, çalıştayın bundan sonraki çalışmalarına ışık tutar...

Sonra da; salondaki tüm katılımcıların Pest Analizi (Stratejik planlama yaparken içerisinde yer aldığımız coğrafi ve lojistik anlamda dış çevresel oluşumları incelememize yarayan, bunların bizim üzerimizdeki etkilerinin neler olduğunu ve olabileceğini görmekte kullandığımız ve de Politik - Ekonomik - Sosyal - Teknolojik anlamda, çevrelerin ne olduğunu ve nereye gitmekte olduğunu gösteren bir analizdir. Duruma göre bu çevresel konulara; hukuki gelişmeler, etik kurallar ve demografik/nüfus bilimi de dahil edilebilir...) faktörlerini dikkate alarak, Swot (!) Analizi değerlendirmelerini yapmaları, yani - kuruma ait güçlü taraflarımızı, zayıf yönlerimizi, önümüzdeki fırsatları ve karşımızdaki tehditleri, 3 er cümle ile kağıda dökmeleri istenir.

Kağıda dökülen tüm görüşler, masa sözcülerine iletildikten sonra yine bilgisayar desteği ile görüşler arasında sadeleştirmeler yapılarak, kurumun; güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditleri, netlik kazanır.

Bu noktada stratejik planlama yaparken; güçlü yönlerimizi aynı noktalarda tutmaya çalışmak ve Tows Matrisi (Swot Analizinin tersi gibi düşünülerek yapılan çapraz uygulama şeklinde (!)) ile zayıf yönlerimizde iyileştirme projelerini ortaya koymak, ilk esastır. Daha sonra ise, Swot Analizi ile tespit ettiğimiz; güçlü yönlerimizi (G) önümüzde yakalayabileceğimiz fırsatlarla (F) pekiştirip, kurumumuzun dış tehditlere (T) olan hassasiyetini azaltmak ve de zayıf yönlerimizi (Z) güçlendirmek için, bu durumları kurumumuz lehine değerlendirmek gerekir. Yani...

 • G / F - Stratejileri; Kurumun “Güçlü” taraflarını destekleyen “Fırsatları” belirlemek ve değerlendirmek için, geliştirilen projelerdir...
 • G / T - Stratejileri; Kurumun dış “Tehditlere” karşı hassasiyetini azaltmak için, departmanların “Güçlü” yanlarının nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyan projelerdir...
 • Z / F - Stratejileri; Kurumun “Zayıf” yönlerini kuvvetlendirmek için, “Fırsatları” kullanarak geliştirilen projelerdir...
 • Z / T - Stratejileri; Kurumun “Zayıf” yönlerinin olası dış “Tehditlerden” etkilenmesini engellemek için, savunma planları hazırlamaya yarayan projelerdir...

Bu şekilde yapılması gereken işler, çalışma takvimi, proje sorumluları ve ekipleri belirlenir!..

Belirlenen takvime göre belirli periyotlarla yapılacak; projelerin uygulama kontrolleri ve performans ölçümleme çalışmaları, arama konferanslarının diğer aşamalarını oluşturur.

Bu aşamalar için, çalışma sonrasında veya daha sonra; çalışan memnuniyeti, işveren markası, Aidiyet/MutluMarka anketleri ile çalışan performans değerlendirme anketleri de yapılabilir...

Ayrıca, çalışanlarında katkı ve katılımda bulunduğu sosyal sorumluluk projelerinin yanında, kurumsal sosyal sorumluluk adına, eğer daha önce imzalanmamışsa, sürdürülebilirlik ilkeleri açısından “Birleşmiş Milletler - Küresel İlkeler Sözleşmesi”nin; üst düzey yönetim tarafından imzalanması ve her yıl düzenli olarak raporlanması, itibar yönetimi yönünden kurumunuza uluslararası bir güzellik katacaktır.

Sonuçta; zayıf ve güçlü yönlerimiz ile ilgili yapılması gereken hamleleri ve projeleri ortaya koymak, proje sorumlularını ve işleri yapacak ekipleri tespit etmek, projelerin takvimlerini belirlemek, gerekli maddi ve manevi kaynakları sağlamak, motivasyonu yüksekte tutmak, mobbing’e geçit vermemek, çalışanlara değer vermek, kurumlaşma’nın temel ilkeleridir!..

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
982 kere okundu

Ali Rıza Değer

1955 İstanbul doğumlu, evli ve 1 çocuk babasıdır. Öğrenimini Kabataş Lisesi'nden sonra İ.T.İ.A. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Marmara Üniversitesi - Maliye Bölümleri’nde sürdürdü. 

Çalışma hayatına 1973 yılında pazarlama ve halkla İlişkiler sektörlerinden başlayıp, 1977 den 2003 yılına kadar, kendi şirketlerinde devam etti. (Ajans Ardaş Reklamcılık Limited.) 

Bu alanlarda yaklaşık 30 yıl; T.İş Bankası, Paşabahçe, Aygaz, İzocam, Lombardini, Honda, Rowenta, JVC, KİP, IBM, Pimaş, Sandoz, Kaleterasit, Kalebodur, Kalekim, Kaledekor, Kalevit, Çanakkale Seramik v.s. gibi birçok şirkete, özellikle Türkiye'nin her yerinde, KKTC de ve Almanya'da, reklamcılık ve halkla ilişkiler başta olmak üzere, çeşitli hizmetler verdikten sonra, kendi isteği ile emekli oldu. 

Yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı eğitim çalışmaları...

ISO 9001 14001 Toplam Kalite Yönetimi, Permission Marketing, Inovasyon, Motivasyon, Performans, Network Marketing, Satış ve Pazarlama Eğitimleri ile birlikte...  KKTC Girne Amerikan Üniversitesi / 118 - Y Lions Akademisi Başkanlığı ve Chicago, Indianapolis, Newyork / Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Genel Yönetmenlik ve "Stratejik Liderlik Eğitimi" sonrasında ilaç, otomotiv ve kozmetik gibi sektörlerde Koordinatörlükler yaparak, Sivil Toplum Kuruluşlarında görevler aldı.

1980 den itibaren üyesi olduğu STK'lar ve aldığı görevler…

 • Marmara Yelken Kulübü. Yönetim Kurulu Üyeliği (2011)
 • Sporturist Su Sporları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği (2009)
 • Caddebostan Balıkadamlar Kulübü. Üyeliği (2004)
 • Feneryolu Tenis Kulübü. As Başkanlığı ve Baş Hakemliği (1999)
 • Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü. Üyeliği (2005)
 • Veteran Tenisciler Birliği. Üyeliği (2006)
 • Beşiktaş JK Genel Kurul Üyeliği (1986)
 • Trafik Mağdurları Dayanışma Derneği. Onursal Üyeliği
 • Türk Lions Beceri Kazandırma Vakfı. Başkan Yardımcılığı (1992) *Ethemefendi Lions Kulübü. Onursal Üyeliği
 • Sahrayıcedit Lions Kulübü. Onursal Üyeliği
 • Erenkoy Lions Kulübü. Başkanlığı (1992 - 1993)
 • Lions Akademisi. Başkanlığı (1994 - 1995)
 • Uluslararası Lions 118.Y Yönetim Çevresi. Genel Yönetmenliği *Liay.Lions İstanbul Anadolu Yakası Sosyal Hizmet Vakfı. Başk.
 • Uluslararası Lions 118.Y Federasyonu. Onur Kurulu Başkanlığı
 • Uluslararası Lions Türkiye Konfederasyonu. Konsey Üyeliği
 • Yılbak + Sporturist + Day Grup - ArGe & ArdAkademi Başkanlığı

Halen; ilaç, aşı, kozmetik, gıda, temizlik ve tanıtım sektörlerinde ki 3 şirketler grubunda; danışmanlık, eğitmenlik, koordinatörlük ve yönetim kurulu üyelikleri görevleriyle birlikte... 
Sosyal Sorumluluk Projeleri, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi & Kurumsal Sosyal Sorumluluk & Sürdürülebilirlik gibi konularda “Proje Başkanı” olarak çalışmalarına devam etmektedir.  

ar.deger@yilbak.com
www.yilbak.com

yazarın diğer yazıları için tıklayın

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Aile Şirketlerinin Yeni Türk Ticaret Kanununa uyum sağlaması kurumsal yönetişim ilkelerini uygulaması ile gerçekleşecektir
Sanat ve turizm: Sanat Turistlerini Nasıl Çekmeli?
İşsizlik, İstihdam Sorunu ve Çözüm Yolları
Yalın İş Planı (Lean Business Plan)
Yatırım teşviki ve yatırım teşvik belgesi nedir
Çalışanların sabah ilk işi e-posta kontrolü
Stratejik Ortaklık Nedir?
Online Strateji Oyunu - Yüksek Lisans MBA
Gümrük denetimleri artık işyerinde yapılacak
Outsourcing (Dış kaynak kullanımı)
Mercer Haftalık Çalışma Saatleri Analizi
İç müşteri memnun mu?
Artık pazarlamanın 4P’si Eski 4P Değil
Turizmi genç kuşak yönetiyor
KOBİ'ler Eğitim Alırken Nelere Dikkat Etmeliler?

DIŞ TİCARET

Demir Yumruk; Çin

Demir Yumruk; Çin

1,339,724,852 insan ve insan … Bu insanlar ne yer, içer,neyi talep eder,hangi markalara hayranlar, Batı Dünyasına nasıl bakıyorlar, iş yapışları bizlere göre son derece karmaşıkken, kulaklarını arkadan tutarken, nasıl böyle dev bir demir yumruk ile ihracat şampiyonu oluyorlar.

OFİS VE İNSAN

Çalışma Hayatında Gelecek Dijital İK ile İnşa Edilecek

Çalışma Hayatında Gelecek Dijital İK ile İnşa Edilecek

Bir önceki makalemi okuyan sevgili dostlarımın hatırlayacağı üzere, konu; iş dünyamızdaki kuşak çatışmaları ve bunun insan kaynaklarına yansıması ve de kuşaklararası hoşgörü/anlayışın, kariyer planlamasındaki önemiyle ilgili bir takım görüşlere yer vererek, kurumsallaşma ya da kurumsallaşamama üzerine, ilginç değerlendirmeler şeklindeydi.

Kendini Tanımak ve Kendini Geliştirmenin Önemi

Kendini Tanımak ve Kendini Geliştirmenin Önemi

Kendini Tanımak ve Kendini Geliştirmenin Önemi

İŞ DÜNYASI

Sorularla İş Planı

Sorularla İş Planı

İş Planı, yapısı gereği bir çok soruyu yanıtlayan bir dokümandır.

HUKUK / MUHASEBE

Elektronik Ticaret Kanunu ile Getirilen Yeni Uygulamalar ve Yaptırımlar

Elektronik Ticaret Kanunu ile Getirilen Yeni Uygulamalar ve Yaptırımlar

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, pazarlama ve satış faaliyetlerinde bu yöntemi kullanan şirketlerin işini biraz zorlaştırmakta ve şirketlere yeni yükümlülükler ve yaptırımlar getirmektedir

KOBİMOBİL

Krizde Satış Geliştirme

Faruk Şener ile Ekonomik Kriz Yönetimi

Tufan KARACA ile YÖNETİM VİZYONU

Tufan Karaca

ARKAM YOK MARKAM VAR

 • Müşteri Segmentasyonu Nasıl Yapılır?

  Danışmanlık projesi için firmalarla yaptığım görüşmelerde müşteri segmentasyonlarını sorduğumda genelde tatmin edici cevaplar alamıyorum. İşin mahiyetini anlamak için Pazar ve rakibe dönük sorularımı tamamlayabilmek için müşteri segmentlerini görmek isterim.