Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak için belirli bir rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik potansiyeli taşıyan, ulusal düzeyde öneme haiz ve ağırlıklı olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren kümelenme teşebbüslerini desteklemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağımsız denetim: Bağımsız denetim sözleşmesinde belirlenen ölçütler çerçevesinde; kümelenme teşebbüsünün finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, uluslararası denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını,

b) Bağımsız denetim kuruluşu: Bağımsız denetim yapmak üzere, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen sermaye şirketlerini,

c) Bakan: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

d) Başvuru Rehberi: Komisyon tarafından hazırlanan, Programa yapılacak başvurular ile ilgili usul ve esasları içeren Kümelenme Destek Programı Başvuru Rehberini,

e) Değerlendirme Rehberi: Komisyon tarafından hazırlanan, Programa yapılacak başvuruların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları içeren Kümelenme Destek Programı Değerlendirme Rehberini,

f) Etiketleme: Kümelenme teşebbüsü faaliyetlerinin kümelenme kavramı ile uyumlu ve kurmuş olduğu yapıların katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir ve sürdürülebilir olup olmadığının değerlendirilmesini,

g) Genel Müdürlük: Bakanlık Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünü,

ğ) İdari değerlendirme: Yapılan başvuruların, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin doğru, eksiksiz, imzalı, kaşeli veya mühürlü olarak sunulmuş olması gibi hususlar yönünden değerlendirilmesini,

h) İş planı: Kümelenme birlikteliği tarafından Bakanlığa sunulan ve kümelenme birlikteliğinin stratejisini, performans ölçütlerini, kümelenmeye yönelik faaliyetlerini, bu faaliyetlerin tahmini maliyetlerini ve zaman planını, bütçesi ile katkı oranlarını ve benzeri unsurları içeren, destek aşamasında kümelenme teşebbüsünce uygulanan iş planını,

ı) Kalkınma Ajansı: 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde kurulmuş ajansları,

i) Komisyon: Kümelenme Destek Programı komisyonunu,

j) Koordinatör: Kümelenme birlikteliği koordinatörünü,

k) Kümelenme birlikteliği: Küme ekonomik coğrafyasında yer alan en az bir sanayi odası yoksa ticaret ve sanayi odası ile en az bir üniversite zorunlu olmak üzere bu Yönetmelikte belirlenen kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin bir araya gelerek başvuru rehberinde yer alan Kümelenme Birlikteliği Formunu doldurup imzalamaları suretiyle oluşturulan birlikteliği,

l) Kümelenme teşebbüsü: Belirli bir coğrafyada yoğunlaşmış ve birbirleriyle ilgili veya ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren firmalar ile kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin oluşturduğu kümelenme birlikteliğini fiilen ve hukuken temsil eden tüzel kişiliği,

m) Müsteşar: Bakanlık Müsteşarını,

n) Müşavir: Bu Yönetmelik kapsamında destek almaya hak kazanmış kümelenme teşebbüslerine teknik danışmanlık hizmeti vermek, Bakanlık adına kümelenme teşebbüslerini takip etmek ve Bakanlığa teknik, idari ve mali ilerleme raporları vermek suretiyle kümelenme teşebbüslerinin iş planlarının uygulanmasını, izlenmesini ve değerlendirilmesini gerçekleştirmek üzere Bakanlık tarafından 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı yöntemiyle belirlenecek kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişilerini veya Bakanlık ile arasında yapılacak protokolle belirlenen kurum veya kuruluşu,

o) Ön değerlendirme: Programa yapılan başvuruların bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,

ö) Program: Bu Yönetmelik kapsamında kümelenme teşebbüslerinin desteklenmesi amacıyla Komisyonca hazırlanan kümelenme destek programını,

p) Program takvimi: Programa yapılacak başvurular, başvuruların değerlendirilmesi ve Programın uygulanması açısından kritik öneme sahip, kesin ve muhtemel tarihleri belirten zaman planını,

r)Seçici Kurul: Kümelenme Destek Programı Seçici Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kümelenme Destek Programı Komisyonu,

Bağımsız Değerlendiriciler ve Seçici Kurul

Komisyon

MADDE 4- (1) Komisyon, Bakanlık tarafından Bakanlık personeli arasından seçilen kümelenme konusunda tecrübe ve bilgi birikimine sahip 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur.

(2) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Programı hazırlamak, programda gerekli değişiklikleri yapmak ve Bakanlık internet sitesi ile ilan panosundan ilan etmek,

b) Program başvuru ve değerlendirme rehberlerini hazırlamak,

c) Başvuruların idari değerlendirmesini yapmak,

ç) Ön değerlendirmeden geçen başvuruları Seçici Kurula sunmak,

d) Seçici Kurulun desteklenmesi için önerdiği kümelenme birliktelikleri ile müzakereleri yürütmek,

e) Müzakerelerin tamamlanmasını takiben başvuruları Seçici Kurul Başkanına sunmak,

f) Desteklenecek başvuruları Bakanlık internet sitesi ile ilan panosunda ilan etmek,

g) Gerekli durumlarda ilgili kurumların görüşlerini almak,

ğ) Denetim ve ilerleme raporları ile etki analizi sonuçlarını değerlendirmek ve bunlarla ilgili gerekli işlemleri yapmak,

h) Programın işleyişi ile ilgili Kümelenme Destek Programı Usul ve Esaslarında belirlenecek diğer iş ve işlemleri yapmak.

(3) Komisyonun yukarıda sayılan görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı desteği sağlamak üzere Genel Müdürlük personeli arasından en az on kişilik bir çalışma ekibi kurulur.

(4) Komisyonun sekretarya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Bağımsız değerlendiriciler

MADDE 5- (1) Bağımsız değerlendiriciler, alanında en az beş yıllık tecrübe ve uzmanlığa sahip yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşları personelinden Bakanlıkça uygun bulunan ve kurumlarınca görevlendirilen kişilerdir. İhtiyaç duyulması halinde söz konusu hizmet, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre gerçek veya tüzel kişilerden hizmet alımı yoluyla karşılanabilir.

(2) Bağımsız değerlendiriciler ile Bakanlık arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve benzeri hususları içeren sözleşme yapılır.

(3) Komisyon, idari koşulları sağlayan başvuruları, bağımsız değerlendiricilere yönlendirir.

(4) Bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme rehberlerinde belirtilen esaslara göre başvuruların, ön değerlendirmesini teknik, ekonomik, mali ve sosyal açıdan yaparlar. Bu değerlendirme her bir başvuru için en az iki bağımsız değerlendirici tarafından yapılır.

(5) Bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda hazırlanan değerlendirme raporları Komisyona sunulur.

Seçici kurul

MADDE 6- (1) Seçici Kurul; Müsteşar, Bakanlık tarafından seçilen akademisyenler ile kamuda çalışanlar hariç olmak üzere özel sektörde çalışmış/çalışmakta olan tecrübeli kişiler arasından Bakanlıkça seçilen yedi asil ve altı yedek üyeden oluşur. Seçici Kurul beş yıllık dönemler için seçilir ve Seçici Kurula Müsteşar başkanlık eder.

(2) Seçici Kurul, Başkanın çağrısı üzerine belirlenen tarihte ve yerde eksiksiz toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(3) Seçici Kurulun görevleri şunlardır:

a) Ön değerlendirmeyi geçen başvuruları değerlendirmek,

b) Desteklenmeye değer görülen başvuruları ve müzakere aşamasında dikkate alınması gereken hususları da içeren nihai raporu hazırlamak,

c) Komisyon tarafından müzakereleri tamamlanan başvuruları Bakana sunmak,

ç) Kümelenme teşebbüsünün iş planını uygulamaya başlamasından sonra geçen 2 yıllık dönem için, müşavir tarafından hazırlanacak gelişme raporunu dikkate alarak, finansal desteğin devam edip etmeyeceğine, etiketlenen kümelenme teşebbüslerinin etiketlerinin geri alınıp alınmayacağına ve iş planında değişiklik yapılmasının gerekip gerekmediğine ilişkin Seçici Kurul kararını Bakana sunmak,

d) Kendi çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

(3) Seçici Kurulun sekretarya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kümelenme Birlikteliği ve Koordinatörü

Kümelenme birlikteliği

MADDE 7- (1) Kümelenme birlikteliğinde yer alabilecek kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişileri şunlardır:

a) İl özel idareleri,

b) Yerel yönetimler,

c) Üniversiteler ve araştırma kurumları,

ç) Teknoloji geliştirme bölgeleri,

d) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde kurulan sanayi odaları ile ticaret ve sanayi odaları, borsaları,

e) Serbest bölgeler,

f) Organize sanayi bölgeleri,

ğ) İhracatçı birlikleri,

g) Endüstri bölgeleri,

h) Kümelenme birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler ve benzeri kuruluş ve teşekküller.

(2) Kümelenme birlikteliği ile işbirliği yapmayı taahhüt eden kümenin ana faaliyet alanında en az yirmi firmanın ismi, firma yetkilisinin imzasıyla birlikte Kümelenme Birlikteliği Formu ekinde yer almalıdır.

(3) Birinci fıkrada sayılan kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişileri, bir başvuru döneminde ikiden fazla kümelenme birlikteliğinde yer alamaz.

Koordinatör

MADDE 8- (1) Koordinatör, kümelenme birlikteliği tarafından kendi aralarından seçilen ve kümelenme birlikteliğini Programa başvuru aşamasından kümelenme teşebbüsünün kurulmasına kadar Bakanlık nezdinde temsil ve ilzama yetkili kılınan kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişisidir.

(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan kurum, kuruluşlar ve özel hukuk tüzel kişilerinden herhangi biri kümelenme birlikteliği koordinatörü olabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kümelenme Destek Programının İlanı,

Başvurular, Değerlendirme ve Sonuçların İlanı

Programın ilanı

MADDE 9- (1) Komisyon tarafından hazırlanan Program, Bakan onayı sonrası Bakanlık internet sitesinde ve Bakanlık ilan panosunda duyurulur.

Başvurular

MADDE 10- (1) Başvurular, koordinatör tarafından başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, program takviminde belirtilen tarihe kadar, ilgili bütün kalkınma ajansı veya ajanslarından başvuru rehberinde yer alan referans mektubu temin edilerek Bakanlığa yapılır.

Değerlendirme ve müzakere süreci

MADDE 11- (1) Değerlendirme; komisyon, bağımsız değerlendiriciler ve Seçici Kurul tarafından Kümelenme Destek Programı Usul ve Esaslarında ve değerlendirme rehberinde belirtilen şekilde yapılır.

(2) Komisyon, Seçici Kurul tarafından hazırlanan nihai raporda önerilen hususları dikkate alarak iş planları üzerinden desteklenmeye değer görülen kümelenme birlikteliği ile müzakere sürecini yürütür. Müzakere süreci; Kümelenme Destek Programı Usul ve Esaslarında belirtilen şekilde yapılır. Müzakere sürecinin tamamlanması üzerine, desteklenmesi önerilen başvurular Bakan onayına sunulur.

Değerlendirme sonuçlarının ilanı

MADDE 12- (1) Değerlendirme sonuçları Bakanlık internet sitesinde ve Bakanlık ilan panosunda ilan edilir ve kümelenme birlikteliği koordinatörlerine yazılı olarak bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kümelenme Teşebbüsü, Kümelenme Destek Sözleşmesi,

Destek Tutarı, Destek Kapsamı ve Süresi

Kümelenme teşebbüsü

MADDE 13- (1) Sonuçların ilan edilmesini takiben, desteklenmesi uygun görülen kümelenme birliktelikleri, en geç dört ay içinde, kurmuş olduğu kümelenme teşebbüsünü Bakanlığa bildirir.

(2) Kümelenme teşebbüsü, iş planı ve çıktılarını uygulayabilecek, tercih edecekleri tüzel kişilik yapısında teşekkül eder. İlgili mevzuatın cevaz verdiği durumlarda, kümelenme birlikteliğinde yer alan kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişileri kümelenme teşebbüsünün organlarında temsil edilir.

Kümelenme destek sözleşmesi

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde kümelenme teşebbüsü ile Bakanlık arasında, kapsamı ve içeriği Kümelenme Destek Programı Usul ve Esaslarında belirlenen kümelenme destek sözleşmesi imzalanır.

(2) Bakanlık ile kümelenme birlikteliğinin müzakere aşaması sonunda üzerinde mutabakat sağlamış olduğu iş planı, kümelenme destek sözleşmesi ekinde yer alır.

Destek tutarı ve oranı

MADDE 15- (1) Bakanlık tarafından sağlanacak geri ödemesiz destek oranı, her bir iş planı tamamlandığında iş planı toplam bütçesinin % 50’sini, her bir destek kalemi bazında ise %75’ini geçemez. Her bir sözleşme tarafının iş planı bütçesine katkısı, harcama dönemleri itibariyle açıkça kümelenme destek sözleşmesinde belirtilir.

(2) Destek tutarı ve dönemleri, ilgili bütçe kanunlarında bu amaçla ayrılan ödenek miktarına ve yıl içinde yapılan ayrıntılı harcama programına uygun olarak belirlenir.

Destek kapsamı

MADDE 16- (1) Bakanlık ve kümelenme birlikteliği tarafından taahhüt edilen destek tutarı sadece kümelenme destek sözleşmesi ekinde bulunan iş planında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılabilir. Ana destek alanları şunlardır:

a) Küme koordinasyonu, farkındalığı veya etkinliğini geliştirme,

b) Faktör koşullarını veya piyasalarını geliştirme,

c) Verimlilik,

ç) Yenilik.

(2) Destek alanlarının altında yer alabilecek faaliyetler Kümelenme Destek Programı Usul ve Esasları ile başvuru rehberinde yer alır.

(3) Destek kapsamı, birinci fıkrada belirlenen alanlarla sınırlı olmak üzere, sadece sözleşme genel şartları çerçevesinde iş planında yapılacak zeyilnameler ile Bakanlık ve kümelenme teşebbüsünün mutabakat sağlaması sonucunda değiştirilebilir.

Destek süresi ve süre uzatımı

MADDE 17- (1) Bir kümelenme teşebbüsünün desteklenme süresi beş yıldır. Ancak bu süre, destek tutarında değişiklik yapılmaması kaydıyla, Bakanlıkça kümelenme teşebbüsünün idari ve/veya teknik gerekçelerinin uygun görülmesi halinde veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren iki yıla kadar uzatılabilir. Destek süresi yedi yılı geçemez.

Desteklerin verilmesi

MADDE 18- (1) Desteklerin verilebilmesi için gerekli teknik, idari ve mali kontrollerin yapılması, Bakanlık/müşavir aracılığıyla gerçekleştirilir.

(2) Teknik, idari ve mali kontroller için hizmet alımı yapılması halinde; müşavir ve Bakanlık arasında imzalanacak sözleşme ile müşavirin yükümlülükleri belirlenir. Kümelenme teşebbüslerince iş planı kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemler müşavir tarafından kontrol edilir, hazırlanan teknik, idari ve mali ilerleme raporları Bakanlığa gönderilir. Bakanlık tarafından raporların ve yapılan harcamaların uygun bulunması halinde destekler. Program için özel olarak açılmış kümelenme teşebbüsü banka hesabına aktarılır.

(3) Desteklerin verilebilmesi için gerekli teknik, idari ve mali kontrollerin Bakanlık tarafından doğrudan yapılması halinde; kümelenme teşebbüslerince iş planı kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemler Bakanlıkça kontrol edilir ve harcamaların uygun bulunması halinde destekler, Program için özel olarak açılmış kümelenme teşebbüsü banka hesabına aktarılır.

Programın bütçesi

MADDE 19- (1) Programın bütçesi yıllık Yatırım Programından sağlanır. Bakanlık söz konusu bütçeden kümelenme teşebbüsüne destek sağlar.

(2) Bakanlık, Programın verimli ve etkin işleyişini sağlamak amacıyla, finansmanı Program bütçesinden karşılanmak suretiyle, Programın uygulanması ile etki analizi, izleme ve değerlendirilmesinde kullanılacak danışman, uzman personel ve ekipman ihtiyacının karşılanması, kümelenme bilincinin oluşturulması, Programın tanıtımı ve eğitime yönelik faaliyetler düzenleyebilir. Bu faaliyetlerin bütçesi, Program bütçesinin % 10’unu geçemez.

ALTINCI BÖLÜM

Mal ve Hizmet Alımları, Denetim,

Kümelenme Teşebbüsünün Etiketlenmesi

Mal ve hizmet alımları

MADDE 20- (1) İş planının uygulanması için öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması; etkinlik, verimlilik ve şeffaflık esaslarına uygun olarak öncelikle Türkiye’de üretilen ürünler tercih edilerek kümelenme teşebbüsü tarafından yapılır.

(2) Kümelenme destek sözleşmesi kapsamında yapılan her türlü harcamanın belgelendirilmesi esastır.

Denetim

MADDE 21- (1) Bakanlık bağımsız denetim sözleşmesinde belirlenen ölçütler çerçevesinde; kümelenme teşebbüsü ve müşavirlik hizmetlerinin denetimini her yıl 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı yoluyla belirlenen bağımsız denetçilere yaptırır. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde veya şikâyet üzerine bağımsız denetim sürecini başlatabilir.

(2) Bakanlık, bağımsız denetim sonucunda hazırlanan raporlara göre, programın her aşamasında finansal desteğe devam edilip edilmeyeceğine ve iş planında değişiklik yapılıp yapılmayacağına karar verir ve gerekli tedbirleri alır.

(3) Kümelenme teşebbüslerine ait çalışmaların etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek amacıyla 2 yıllık dönemler için müşavirler tarafından gelişme raporları hazırlanır. Gelişme raporları Komisyonca Seçici Kurula sunulur. Seçici Kurul Başkanı, Seçici Kurul gelişme raporları hakkında değerlendirme yaptıktan sonra, finansal desteğe devam edilip edilmeyeceğine, etiketlenen kümelenme teşebbüslerinin etiketlerinin geri alınıp alınmayacağına ve iş planında değişiklik yapılmasının gerekip gerekmediğine ilişkin Seçici Kurul kararını Bakana sunar.

Kümelenme teşebbüsünün etiketlenmesi

MADDE 22- (1) Kümelenme Destek Programı Usul ve Esaslarında belirlenecek kriterler doğrultusunda yapılacak değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan kümelenme teşebbüsleri Bakanlık tarafından etiketlenir. Etiketlenen kümelenme teşebbüsleri Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

YEDİNCİ Bölüm

Çeşitli ve Son Hükümler

İzleme, değerlendirme ve etki analizi

MADDE 23- (1) Bakanlık, Programın ve kümelenme teşebbüslerinin izleme ve değerlendirmesini yapar veya yaptırır.

(2) Kümelenme Destek Programı, Bakanlık tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı yoluyla; etki analizi yaptırılarak en fazla beş yılda bir değerlendirilir.

(3) Etki analizi sonuçları, bulguları ve önerileri Bakanlık tarafından incelenir, değerlendirilir ve komisyon tarafından bir sonraki Programa yansıtılır.

Sorumluluk

MADDE 24- (1) Koordinatör istenilen doğru bilgi ve belgeleri başvuru aşamasından kümelenme teşebbüsünün kuruluşuna kadar Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

(2) Kümelenme teşebbüsü, bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevler çerçevesinde iş planının sözleşmeye uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesinden, Bakanlığa gerekli ve doğru bilgi ve belge akışının sağlanmasından, gerekli satın alımlarla ilgili işlemlerin yapılmasından ve muhasebeleştirilmesinden sorumludur.

Usulsüzlükler

MADDE 25- (1) Kümelenme teşebbüsünün usulsüzlük teşkil edebilecek fiil ve davranışları ile usulsüzlüğün tespiti halinde Komisyon tarafından hazırlanacak usulsüzlük raporu yöntemi ve kuralları Kümelenme Destek Programı Usul ve Esaslarında belirtilir.

(2) Kümelenme teşebbüsünün sözleşmeye ve sözleşme eklerine, bu Yönetmeliğe ve diğer mevzuata aykırı fiil ve davranışlarının tespiti halinde hakkında usulsüzlük raporu düzenlenir ve kümelenme teşebbüsüne sağlanan destek durdurulur. Usulsüzlüğün düzeltilmesi için kümelenme teşebbüsüne otuz gün süre verilebilir. Düzeltme süresinin verilmesinde fayda görülmez ya da verilen süre içerisinde usulsüzlük giderilmez ise kümelenme teşebbüsü ile imzalanan destek sözleşmesi feshedilir.

(3) Sözleşmenin feshedilmesi halinde, usulsüzlüğe konu olan faaliyetlere ilişkin ödemeler sözleşmede öngörülen cezai şart ile birlikte kümelenme teşebbüsünden genel hükümlere göre tahsil edilir. Tahsil edilen tutar genel bütçeye gelir kaydedilir.

(4) Bakanlık, suç teşkil eden usulsüzlük hallerinde savcılığa suç duyurusunda bulunur.

Destek süresi sonrasındaki yükümlülükler

MADDE 26- (1) Kümelenme teşebbüsü, kümelenme destek sözleşmesinin sona ermesini takip eden beş yıl süresince Bakanlığa yıllık ilerleme raporları sunmakla yükümlüdür.

(2) Kümelenme teşebbüsü, Programının uygulanması sırasında elde edilen bilgi birikiminin paylaşılması amacıyla, kümelenme destek sözleşmesinin sona ermesinden sonra da Bakanlığın teknik işbirliği taleplerini karşılamakla yükümlüdür.

Bağımsız değerlendiricilere yapılacak ödemeler

MADDE 27- (1) Bağımsız değerlendirici olarak görev alacak yüksek öğretim kurumları öğretim üyelerine ödenecek tutarlar, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 37 nci maddesi çerçevesinde belirlenir.

(2) Toplantılarda görev alan ve uhdesinde kamu görevi bulunmayan bağımsız değerlendirici ücretleri öğretim üyeleri için belirlenen miktarı geçemez.

(3) Ankara dışından katılan bağımsız değerlendiricilerin harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

Usul ve esasların hazırlanması

MADDE 28- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik Kümelenme Destek Programı Usul ve Esaslarını, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takiben 3 ay içerisinde hazırlar ve Bakanlığın internet sitesinde yayınlar.

Yürürlük

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/09/2012

28412

ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
1618 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği
Motorlu Taşıtlar ve Römorklarının Kaplanmış Havalı (Pnömatik) Lastikleri İmalatının Uygulaması İle İlgili Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik
Ölçü Aletleri Yönetmeliği 2004/22/AT
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
Ölçüler ve Ayar İşlerinin Yürütülmesine İlişkin Çalışma Yönetmeliği
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Yönetmeliğin (2000/55/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (İngilizce)
Taşınır Mal Yönetmeliği
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Altın Taht Krallık Ülkesi Gana

Altın Taht Krallık Ülkesi Gana

Gana ile ticaret yapmak ya da orada yatırım yapmak için bilmeniz gerekenler, Kültürel farklarımız, dikkat etmeniz gerekenler... Bölgede yıllardır iş geliştiren Didem Aydoğan yazdı.

OFİS VE İNSAN

Ergonomi nedir?

Ergonomi nedir?

Ergonomiye kısaca fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması süreci diyebiliriz. Günümüz endüstri çağında makine-insan arasındaki artan ilişkiler, insana uyumlu çevre, eşya, makine, ofis vs. gibi fiziksel çevre birimlerinin yaratılması çabalarını zorunlu kılıyor.

İş Hayatında Pozitif Düşünce

İş Hayatında Pozitif Düşünce

Şimdiye kadar "pozitif düşünce" ve "polyannacılık" (her şeyin iyi tarafını görmek) üzerine bir çok söz söylendi, birçok makale ve kitap yazıldı. Peki pozitif düşünce nedir ve iş hayatında çalışanlara ne gibi yararlar sağlar?

İŞ DÜNYASI

Kurumsal Gelişimde Arama Konferansları ve Stratejik Planlama Çalıştayları

Kurumsal Gelişimde Arama Konferansları ve Stratejik Planlama Çalıştayları

Bildiğiniz gibi günümüzde; kurumsal gelişim, kurumlaşma, kurum kültürü ve marka olmak konuları gündeme geldiğinde, özellikle tüm orta ve üst düzey yönetim kadrolarının, hatta mümkünse tüm çalışanların ortak katılımıyla, iş ortamınızdan uzak bir tesiste en az 1 gece konaklamalı olarak ve apoletlerin kapı dışında bırakılarak, bir veya 2 moderatör eşliğinde yapılan, “Arama Konferansları”nın önemini artık tartışmıyoruz.

HUKUK / MUHASEBE

Elektronik Ticaret Kanunu ile Getirilen Yeni Uygulamalar ve Yaptırımlar

Elektronik Ticaret Kanunu ile Getirilen Yeni Uygulamalar ve Yaptırımlar

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, pazarlama ve satış faaliyetlerinde bu yöntemi kullanan şirketlerin işini biraz zorlaştırmakta ve şirketlere yeni yükümlülükler ve yaptırımlar getirmektedir

KOBİMOBİL

Krizde Satış Geliştirme

Faruk Şener ile Ekonomik Kriz Yönetimi

Tufan KARACA ile YÖNETİM VİZYONU

Tufan Karaca

ARKAM YOK MARKAM VAR

  • Pazar Stratejisi Nasıl Geliştirilir?

    Hayatta mutlak üstünlük diye bir şey yoktur. Olsa olsa masallarda ve fantastik filmlerde sözkonusu olabilir. Bu nedenle strateji düşünürleri mutlak üstünlüğe değil sonuca etki edecek noktada göreli üstünlüklere sahip olunması gerektiğini belirtmişlerdir. Stratejide ustalık, sonucu etkileyecek kati noktaların anlaşılması ve sahip olunan kaynakların bu noktada yoğunlaştırılmasıdır.

tümü

PATRONA TAVSİYELER

İhale Kaybetmenin 10 Garantili Yöntemi

İhale Kaybetmenin 10 Garantili Yöntemi

Kamu kurumlarına ürün, hizmet, mamul, yarı mamül mü satıyorsunuz? Sürekli ihalelere mi giriyorsunuz? Piyasadaki varlığınızı, zamanınızı, ağırlığınızı, paranızı, emeğinizi heba etmek mi istiyorsunuz? İşte ilginizi çekecek bazı öneriler..