Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu yazıyı paylaş

Tweet It! Facebook
Kobitek Takip Servisi

Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, merkezi yönetim kapsamındaki kamu
idareleri bütçelerinin kesin hesabının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin
kesin hesaplarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
c) Bütçe geliri tahakkuk hesapları: Kamu idaresi hesap planlarında yer alan ve sonuç
hesabı 800- Bütçe Gelirleri Hesabı olan ilgili bilanço hesaplarını,
ç) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar : Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan
kurumları,
d) Genel bütçeli idareler: Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe
kapsamındaki kamu idarelerini,
e) Kanun: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,
f) Strateji geliştirme birimi: Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten
birimi,
g) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı
cetvellerde yer alan kamu idarelerini,
ğ) Özel bütçeli idareler: Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçe
kapsamındaki kamu idarelerini,
h) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, diğer
kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi, belediyelerde belediye
başkanını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kesin Hesap Cetvellerinin Hazırlanması ve Düzenlenecek Cetveller
Kesin hesap cetvellerinin hazırlanması ve gönderilmesi
MADDE 5- (1) Kesin hesap cetvel ve belgeleri, strateji geliştirme birimi tarafından
bütçe uygulamasına esas muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanır.
(2) Genel ve özel bütçeli kurumlarda cetvel ve belgeler, izleyen malî yılın Mayıs
ayının onbeşine kadar ilgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanmış olarak dört nüsha
halinde Bakanlığa gönderilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştayın
bütçesi ile ilgili olarak düzenlenecek kesin hesap cetvellerinin bir örneği aynı süre içerisinde,
kesin hesap kanun tasarısına eklenmek üzere Bakanlığa gönderilir. Düzenleyici ve denetleyici
kurumlar ise, izleyen malî yılın Mayıs ayının onbeşine kadar bir örneğini doğrudan Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, bir örneğini Sayıştay Başkanlığına ve bir örneğini de
merkezi yönetim kesin hesabına eklenmek üzere Bakanlığa gönderirler.
(3) Genel bütçeli idareler bütçe gelirleri kesin hesap cetveli de aynı süre içinde
Bakanlıkça hazırlanır.
(4) Devlet borçları ve hazine garantilerine ilişkin cetveller Hazine Müsteşarlığınca
düzenlenir ve kesin hesap kanun tasarısı ekine bağlanmak üzere en geç Haziran ayının on
beşine kadar Bakanlığa gönderilir.
(5) İdarelerin kesin hesaplarının Bakanlığa ve Sayıştaya elektronik ortamda
verilmesine ilişkin düzenlemeler Bakanlıkça yapılır.
Kamu idarelerince düzenlenecek kesin hesap cetvelleri
MADDE 6- (1) Kamu idarelerince düzenlenecek cetveller aşağıda gösterilmiştir. Söz
konusu cetveller ilgili kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerince Üçüncü Bölümde
belirlenen esaslara göre düzenlenir.
a) Bakanlar ve üst yöneticiler cetveli (Form: 1)
b) Geçici mizan ve kesin mizan (Form: 2, 2/1)
c) Bütçe giderleri kesin hesap cetveli (Form: 3)
ç) Fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali (Form: 3/1)
d) Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali (Form: 3/2)
e) Kurumsal sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali (Form: 3/3)
f) Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali (Form: 3/4)
g) Geçen yıldan devreden ödenekler cetveli (Form: 3/5)
ğ) Ertesi yıla devredilen ödenekler cetveli (Form: 3/6)
h) Fonksiyonel sınıflandırmaya göre yıl içinde ve mahsup döneminde yapılan bütçe
giderleri icmali (Form: 3/7)
ı) Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek üstü bütçe giderleri icmali
(Form: 3/8)
i) Karşılaştırmalı bütçe giderleri kesin hesap cetveli (Form: 3/9)
j) Bütçe giderleri kesin hesap cetveli açıklaması (Form: 3/10)
k) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli (Form: 4)
l) Bütçe gelirleri kesin hesap icmali (Form: 4/1)
m) Şartlı bağış ve özel gelirler cetveli (Form: 4/2)
n) Karşılaştırmalı bütçe gelirleri kesin hesap cetveli (Form: 4/3)
o) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli açıklaması (Form: 4/4)
ö) Yıl içinde silinen kamu alacakları cetveli (Form: 5)
p) Kesinleşen Sayıştay ilâmları uygulama sonuçları cetveli (Form: 6)
r) Mal yönetim hesabı icmal cetvelleri,
s) Bakanlıkça uygun görülecek diğer belge ve cetveller.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kesin Hesap Cetvellerinin Düzenlenmesine İlişkin Esaslar
Bakanlar ve üst yöneticiler cetveli
MADDE 7- (1) Bu cetvelde, kesin hesabın ait olduğu malî yıl içinde asil ve vekil
olarak görev yapan bakanlar ile üst yöneticilerin adı ve soyadı, göreve başlama ve görevden
ayrılma tarihleri gün, ay ve yıl olarak gösterilir. Tarihler arasında resmi tatil günleri dahil
boşluk bırakılmaz.
Geçici mizan ve kesin mizan
MADDE 8- (1) Geçici mizan ve kesin mizan, muhasebe yönetmeliklerinde gösterilen
hesap planına uygun olarak ve hesap bazında düzenlenir. Bu mizanlar genel bütçeli idareler
için Bakanlıkça düzenlenir.
Bütçe giderleri kesin hesap cetveli
MADDE 9- (1) Bu cetvel, bütçe giderlerinin kurumsal ve fonksiyonel
sınıflandırmanın dört düzeyini, finansal sınıflandırmayı ve ekonomik sınıflandırmanın iki
düzeyini gösterecek şekilde düzenlenir.
(2) Cetvelin;
a) “Başlangıç Ödeneği”, “Kurum Dışı Aktarmalarla Eklenen Ödenek”, “Kurum İçi
Aktarmalarla Eklenen Ödenek”, “Yedek Ödenekten Aktarmalarla Eklenen Ödenek" ve “Yıl
İçinde Eklenen Özel Ödenek” sütunları genel toplamlarının, kurum merkez muhasebe
biriminin geçici mizanındaki 901- Bütçe Ödenekleri Hesabı ilgili yardımcı hesaplarının
alacak kalanına,
b) “Kesinti”, “Kurum Dışı Aktarmalarla Düşülen Ödenek”, “Kurum İçi Aktarmalarla
Düşülen Ödenek”, “Yedek Ödenekten Aktarmalarla Düşülen Ödenek”, “Yıl İçinde İptal
Edilen Ödenek” sütunları genel toplamlarının, kurum merkez muhasebe biriminin geçici
mizanındaki 901- Bütçe Ödenekleri Hesabı ilgili yardımcı hesaplarının borç kalanına,
c) “Geçen Yıldan Devreden Ödenek” ve “Geçen Yıldan Devreden Özel Ödenek”
sütunlarındaki tutarların, “Geçen Yıldan Devreden Ödenekler Cetveli”nde (Form: 3/5)
gösterilen birinci ve ikinci ara toplam sütunlarındaki tutarlara,
ç) “Bütçe Gideri” sütunu genel toplamının, kesin hesabı düzenlenen yıl kurum geçici
mizanındaki 830- Bütçe Giderleri Hesabı borç kalanı ile kesin hesabı düzenlenen yılın
mahsup döneminde yapılan bütçe giderleri toplamına,
d) “Ödenek Üstü Bütçe Giderleri” sütunundaki tutarların, “Toplam Ödenek” sütunu
tutarlarından, “İptal Edilen Ödenek”, “Ertesi Yıla Devredilen Ödenek” ve “Bütçe Gideri”
sütunları tutarlarının düşülmesi sonucu bulunan olumsuz farka,
e) “İptal Edilen Ödenek” sütunundaki tutarların, yıl sonunda ilgili tertipler itibarıyla
iptal edilen ödenek tutarlarına,
f) “Ertesi Yıla Devredilen Ödenek” sütunundaki tutarların “Ertesi Yıla Devredilen
Ödenekler Cetvelinde” (Form: 3/6) gösterilen tutarlara,
eşit olması gerekir.
(3) Bu cetvelin son sayfası ilgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanır.
Fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali
MADDE 10- (1) Bu cetvel, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyine göre
düzenlenir.
(2) Cetvel; “Toplam Ödenek”, “Gönderilen Ödenek”, “Bütçe Gideri”, “Ödenek Üstü
Bütçe Gideri”, “İptal Edilen Ödenek” ve “Ertesi Yıla Devredilen Ödenek” sütunlarından
oluşur.
(3) Bu cetvelin her bir sütun genel toplamının, Bütçe Giderleri Kesin Hesap
Cetvelinde (Form: 3) aynı adlarla gösterilen sütunların genel toplamlarına eşit olması gerekir.
(4) Cetvelin “Gönderilen Ödenek” sütununa, bütçede öngörülen ödeneklerden
merkezde veya merkez dışında kullanılmak üzere ödenek gönderme belgesi ile gönderilen
ödenek tutarı kaydedilir. Bu sütun genel toplamının kurum geçici mizanındaki 902- Bütçe
Ödenek Hareketleri Hesabının ilgili yardımcı hesaplarının borç kalanına eşit olması gerekir.
Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali
MADDE 11- (1) Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre
düzenlenir.
(2) Cetvel, “Toplam Ödenek”, “Gönderilen Ödenek”, “Bütçe Gideri”, “Ödenek Üstü
Bütçe Giderleri”, “İptal Edilen Ödenek” ve “Ertesi Yıla Devredilen Ödenek” sütunlarından
oluşur.
(3) Bu cetvelin her bir sütun genel toplamının, Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetvelinin
(Form: 3) aynı adlarla gösterilen sütunlarının genel toplamlarına, “Gönderilen Ödenek”
sütunu toplamının ise Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri İcmali (Form:3/1)
“Gönderilen Ödenek” sütunu toplamına eşit olması gerekir.
Kurumsal sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali
MADDE 12- (1) Bu cetvel, kurumsal sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre
düzenlenir.
(2) Cetvel, “Toplam Ödenek”, “Gönderilen Ödenek”, “Bütçe Gideri”, “Ödenek Üstü
Bütçe Giderleri”, “İptal Edilen Ödenek” ve “Ertesi Yıla Devredilen Ödenek” sütunlarından
oluşur.
(3) Bu cetvelin her bir sütun genel toplamının, Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli
(Form: 3) ile Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri İcmalinde (Form:3/1) aynı
adlarla gösterilen sütunların genel toplamlarına eşit olması gerekir.
Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali
MADDE 13- (1) Bu cetvel, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmanın birinci
düzeyine göre Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetvelinin icmali olup, fonksiyonel
sınıflandırmanın birinci düzeyi satırlara, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi de
sütunlara yazılır. Her bir sütun “Toplam Ödenek” ve “Bütçe Gideri” olmak üzere ikiye ayrılır.
(2) Bu cetvelin “Toplam” sütununda gösterilen “Toplam Ödenek” ve “Bütçe Gideri”
sütunları genel toplamlarının, Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetvelinin (Form: 3) aynı adlarla
gösterilen sütunlarının genel toplamlarına eşit olması gerekir.
Geçen yıldan devreden ödenekler cetveli
MADDE 14- (1) Bu cetvel, geçen yıldan devreden bütçe ödeneklerine ilişkin olarak
kurumsal ve fonksiyonel sınıflandırmanın dört düzeyini, finansal sınıflandırmayı ve ekonomik
sınıflandırmanın ikinci düzeyini gösterecek şekilde düzenlenir.
(2) Cetvelin sütun genel toplamlarının, kurum merkez muhasebe biriminin kesin
hesabı düzenlenen yıl geçici mizanındaki 901- Bütçe Ödenekleri Hesabının;
a) Merkezi yönetim bütçe kanunu veya ilgili diğer kanunların verdiği yetkiye
dayanılarak bir önceki yıldan devreden ödeneklerin kaydedildiği “Diğer Kanunlar Gereğince
Devreden Ödenek”,
b) Bir önceki yıldan devreden akreditifler ile işin bitim süresinin uzatılması ve bu
sürenin ertesi yıla taşması nedeniyle bir önceki yıldan devreden taahhüt kalanının (özel
ödeneklerden devreden akreditif ve taahhüt kalanları hariç) kaydedildiği “5018 S.K. 35 inci
Maddesi Gereğince Devreden Ödenek/Akreditif Artığı”,
c) Dış proje kredilerinden ödeneği bulunduğu halde çeşitli nedenlerle bir önceki yıl
sonuna kadar harcanmayan ve Devlet Planlama Teşkilatınca yılı yatırım programı ile
ilişkilendirilmesi kaydıyla ertesi yıla devredilmesi gereken dış proje kredileri tutarı ile
ödeneğine dayanılarak verilen avans ve açılan akreditiflerden yapılan çekiş tutarlarından bir
önceki yıl sonuna kadar mahsubu yapılamayanların kaydedildiği “4749 S.K. Göre Devreden
Dış Proje Kredisi Akreditif ve Avans Artığı”,
ç) Bir önceki yıldan 5018 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince devredilen
ödeneklerden kesin hesabı çıkarılan yılda ödenek kaydı yapılanların kaydedildiği “5018 S.K.
39 uncu Maddesi Gereğince Devreden Ödenek”,
d) Bir önceki yıldan 5018 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince devredilen özel
ödeneklerden kesin hesabı çıkarılan yılda ödenek kaydı yapılanların kaydedildiği “5018 S.K.
40 ıncı Maddesi Gereğince Devreden Ödenek”,
yardımcı hesaplarının alacak kalanlarına eşit olması gerekir.
Ertesi yıla devredilen ödenekler cetveli
MADDE 15- (1) Bu cetvel, ertesi yıla devredilen bütçe ödeneklerine ilişkin olarak
kurumsal ve fonksiyonel sınıflandırmanın dört düzeyini, finansal sınıflandırmayı ve ekonomik
sınıflandırmanın ikinci düzeyini gösterecek şekilde düzenlenir.
(2) Cetvelin sütun genel toplamlarının, kurum merkez muhasebe biriminin kesin
hesabı düzenlenen yıl geçici mizanındaki 901-Bütçe Ödenekleri Hesabının;
a) Merkezi yönetim bütçe kanunu veya ilgili diğer kanunların verdiği yetkiye
dayanılarak ertesi yıla devredilen ödeneklerin kaydedildiği “Diğer Kanunlar Gereğince
Devredilen Ödenek”,
b) Ertesi yıla devredilen akreditifler ile işin bitim süresinin uzatılması ve bu sürenin
ertesi yıla taşması nedeniyle ertesi yıla devredilen taahhüt kalanının (özel ödeneklerden
devredilen akreditif ve taahhüt kalanları hariç) kaydedildiği “5018 S.K. 35 inci Maddesi
Gereğince Devredilen Ödenek/Akreditif Artığı” ve “5018 S.K. 35 inci Maddesi Gereğince
Devredilen Ödenek/Taahhüt Artığı”,
c) Dış proje kredilerinden ödeneği bulunduğu halde çeşitli nedenlerle kesin hesabı
çıkarılan yıl sonuna kadar harcanamayan ve Devlet Planlama Teşkilatınca yılı yatırım
programı ile ilişkilendirilmesi kaydıyla ertesi yıla devredilmesi gereken dış proje kredileri
tutarı ile ödeneğine dayanılarak verilen avans ve açılan akreditiflerden yapılan çekiş
tutarlarından kesin hesabı çıkarılan yıl sonuna kadar mahsubu yapılamayanların kaydedildiği
“4749 S.K. Göre Devredilen Dış Proje Kredisi Akreditif ve Avans Artığı”, ç) 5018 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince, kesin hesabı çıkarılan yılda
harcanmayan özel ödeneklerden ertesi yıla devredilenlerin kaydedildiği “5018 S.K. 39 uncu
maddesi Gereğince Devreden Ödenek”,
d) 5018 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince, kesin hesabı çıkarılan yılda
harcanmayan özel ödeneklerden ertesi yıla devredilenlerin kaydedildiği “5018 S.K. 40 ıncı
Maddesi Gereğince Devreden Ödenek”,
yardımcı hesaplarının borç kalanlarına eşit olması gerekir.
Fonksiyonel sınıflandırmaya göre yıl içinde ve mahsup döneminde yapılan bütçe
giderleri icmali
MADDE 16- (1) Bu cetvel, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyini gösterecek
şekilde düzenlenir.
(2) Cetvelin, “Yılı Bütçe Gideri” sütunu genel toplamının, kesin hesabı hazırlanan yıla
ilişkin kurum geçici mizanındaki 830-Bütçe Giderleri Hesabının borç kalanına; “Mahsup
Dönemi Bütçe Gideri” sütunu genel toplamının ise, kesin hesabı çıkarılan yılın mahsup
döneminde yapılan bütçe giderleri toplamına; “Toplam Bütçe Gideri” sütunundaki tutarların
ise her iki sütundaki tutarların toplamına eşit olması gerekir.
Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek üstü bütçe giderleri icmali
MADDE 17- (1) Bu cetvel, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmanın birinci
düzeyini gösterecek şekilde düzenlenir.
(2) Bütçe içinde karşılanmayan ve bütçe giderleri kesin hesap cetvelinde ödenek üstü
bütçe gideri olarak gösterilen tutarlar ve kesin hesap kanunu tasarısı ile tamamlayıcı ödenek
alınması gereken bütçe giderleri bu cetvelde toplu olarak gösterilir.
(3) Cetvelin “Toplam” sütunu genel toplamının, “Bütçe Giderleri Kesin Hesap
Cetveli”nin (Form: 3) “Ödenek Üstü Bütçe Giderleri” sütunu genel toplamına eşit olması
gerekir.
Karşılaştırmalı bütçe giderleri kesin hesap cetveli
MADDE 18- (1) Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre
düzenlenir.
(2) Cetvel; kesin hesabı düzenlenen yıldan önceki iki yıla ve kesin hesabı düzenlenen
yıla ilişkin “Bütçe Başlangıç Ödeneği”, “Toplam Ödenek”, “Bütçe Giderleri” ve “Giderin
Toplam Ödeneğe Oranı” sütunlarından oluşur.
(3) Cetvelin;
a) Kesin hesabı düzenlenen yıldan önceki iki yıla ilişkin “Bütçe Başlangıç Ödeneği”,
“Toplam Ödenek” ile gerçekleşen “Bütçe Gideri” sütunları genel toplamlarının önceki iki
yılın kesin hesabında gösterilen ilgili sütun genel toplamlarına,
b) Kesin hesabı düzenlenen yıla ilişkin “Bütçe Başlangıç Ödeneği”, “Toplam Ödenek”
ve “Bütçe Gideri” sütunu tutarı genel toplamlarının ise “Bütçe Giderleri Kesin Hesap
Cetveli”nin (Form: 3) aynı adlarla gösterilen sütunlarının genel toplamlarına,
eşit olması gerekir.
Bütçe giderleri kesin hesap cetveli açıklaması
MADDE 19- (1) Bütçe giderleri kesin hesap cetvelinin açıklaması, bütçe hazırlama
rehberi dikkate alınarak hizmet gerekçeleri belirtilmek suretiyle açık ve anlaşılır biçimde
yapılır. Ödenek ve gider arasındaki farklar, nedenleri, iptal edilen ödenekler ve iptal edilme nedenleri açıklanır. Ödeneklerin bütçe giderlerine oranı gösterilerek, hedef, malî ve fiziki
gerçekleşme durumu, bütçe başlangıç ödeneğine göre sapmalar ve nedenleri hakkında yeterli
bilgi verilir.
Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli
MADDE 20- (1) Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre
düzenlenir.
(2) Cetvelin, bütçe gelirlerinin ekonomik kodları itibarıyla;
a) “Bütçe Geliri Tahmini” sütunu genel toplamının, kesin hesabı çıkarılan yıl kurum
bütçesinin (B) cetvelinde gösterilen gelir tahminleri toplamına,
b) “Geçen Yıldan Devreden Tahakkuk Artığı” sütunu genel toplamının, kesin hesabı
çıkarılan yıldan bir önceki yıl kurum kesin mizanında gösterilen bütçe geliri tahakkuk
hesapları borç kalanları toplamına,
c) “Yılı Tahakkuku” sütunu genel toplamının, kesin hesabı çıkarılan yılın kurum kesin
mizanındaki bütçe geliri tahakkuk hesapları borç kalanları toplamından “Geçen Yıldan
Devreden Tahakkuk Artığı” sütunu genel toplamı düşüldükten sonra kalan tutara,
ç) “Toplam Tahakkuk” sütunundaki tutarların, “Geçen Yıldan Devreden Tahakkuk
Artığı” sütun tutarları ile “Yılı Tahakkuku” sütun tutarları toplamlarına,
d) “Ret ve İadeler” sütunlarındaki tutarların, kesin hesabı çıkarılan yıl kurum geçici
mizanında gösterilen 810- Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı ilgili yardımcı
hesaplarının borç kalanları toplamına,
e) “Net Tahsilat” sütunundaki tutarların, kesin hesabı çıkarılan yıl sonu itibarıyla
kurum geçici mizanında gösterilen 800- Bütçe Gelirleri Hesabı ilgili yardımcı hesaplarının
alacak kalanı tutarından 810- Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı ilgili yardımcı
hesaplarının borç kalanı düşüldükten sonra kalan tutara,
f) “Ertesi Yıla Devredilen Tahakkuk Artığı” sütunundaki tutarların, kesin hesabı
çıkarılan yıla ilişkin kurum kesin mizanında görülen bütçe geliri tahakkuk hesapları ilgili
yardımcı hesaplarının borç kalanlarına,
eşit olması gerekir.
(3)Bu cetvel genel bütçeli idarelerin bütçe gelirleri için Bakanlıkça düzenlenir ve bu
cetvelde gösterilen tutarların genel bütçeli idareler kesin mizanı ilgili gelir hesaplarında
gösterilen tutarlara eşit olması gerekir. Bu cetvelin son sayfası ilgili bakan ve üst yönetici
tarafından imzalanır.
Bütçe gelirleri kesin hesap icmali
MADDE 21- (1) Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre
düzenlenir.
(2) Cetvel; “Bütçe Geliri Tahmini” ve “Net Tahsilat” sütunlarından oluşur.
(3) Cetvelin her bir sütun genel toplamının, “Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli”nin
(Form: 4) aynı adlarla gösterilen sütunlarının genel toplamlarına eşit olması gerekir.
(4) Bu cetvel genel bütçeli idareler için Bakanlıkça düzenlenir.
Şartlı bağış ve özel gelirler cetveli
MADDE 22- (1) Bu cetvel, kamu yararına kullanılmak üzere 5018 sayılı Kanunun 39
uncu maddesi gereğince elde edilen özel gelirler ile aynı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımlar için ekonomik sınıflandırmanın dördüncü
düzeyine göre düzenlenir.
(2) Cetvelin;
a) “Bütçe Geliri Tahmini” sütunu genel toplamının, kesin hesabı çıkarılan yıl kurum
bütçesinin (B) cetvelinde gösterilen özel gelir tahminleri toplam tutarına,
b) “Toplam Bütçe Geliri” sütunundaki tutarların, kesin hesabı çıkarılan yıl kurum
geçici mizanındaki 800- Bütçe Gelirleri Hesabı ile 333- Emanetler Hesabının ilgili özel gelir
yardımcı hesaplarının alacak kalanları toplamına,
c) “İptal Edilen Özel Gelir” sütunundaki tutarların, ilgili özel gelir yardımcı hesapları
itibarıyla iptal edilen özel gelir tutarlarına,
ç) “Ret ve İadeler” sütunlarındaki tutarların, kesin hesabı çıkarılan yıl kurum geçici
mizanındaki 810- Bütçe Gelirleri Ret ve İadeler Hesabı ilgili yardımcı hesaplarının borç
kalanlarına,
d) “Net Gelir” sütunundaki tutarların, “Toplam Bütçe Geliri” sütun tutarları ile “Ret ve
İadeler” sütun tutarları arasındaki farka,
e) “Bütçe Gideri” sütunu genel toplamının, “Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli”nde
gösterilen (Form: 3) özel ödenekler finans kodundan yapılan bütçe gideri toplamına,
f) “Ertesi Yıla Devredilen Özel Gelir” sütunu genel toplamının, kesin hesabı çıkarılan
yıla ilişkin kurum geçici mizanındaki 333- Emanetler Hesabı ilgili özel gelir yardımcı
hesaplarının alacak kalanı toplamına, eşit olması gerekir.
Karşılaştırmalı bütçe gelirleri kesin hesap cetveli
MADDE 23- (1) Bu cetvel, bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine
göre düzenlenir.
(2) Cetvel, kesin hesabı düzenlenen yıl ile önceki iki yılın bütçeleri (B) cetvellerinde
gösterilen “Bütçe Geliri Tahmini” sütunu ile “Toplam Tahakkuk”, “Net Tahsilat”, “Tahsilatın
Tahmine Oranı” ve “Tahsilatın Tahakkuka Oranı” sütunlarından oluşur.
(3) Cetvelin;
a) Kesin hesabı düzenlenen yıldan önceki iki yıla ilişkin “Bütçe Geliri Tahmini”
“Toplam Tahakkuk” ve “Net Tahsilat” sütunları toplamlarının önceki iki yıl kesin hesabında
gösterilen tutarlara,
b) Kesin hesabı düzenlenen yıla ilişkin “Bütçe Geliri Tahmini”, “Toplam Tahakkuk”
ve “Net Tahsilat” sütunları toplamlarının; “Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli”nde (Form:4)
gösterilen “Bütçe Geliri Tahmini”, “Toplam Tahakkuk” ve “Net Tahsilat” sütunları
toplamlarına,
eşit olması gerekir.
(4) Bu cetvel genel bütçeli idarelerin bütçe gelirleri için Bakanlıkça düzenlenir.
Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli açıklaması
MADDE 24- (1) Bu cetvel, bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırmanın dördüncü
düzeyinde, kesin hesabı düzenlenen yılın bütçe tahminleri ile hedeflenen gelirlerini, gelir
gerçekleşmelerini ve bunlardaki sapmaların nedenlerini içerecek şekilde hazırlanır.
(2) Bu cetvel genel bütçeli idareler için Bakanlıkça düzenlenir.
Yıl içinde silinen kamu alacakları cetveli
MADDE 25- (1) İdare hesaplarında kayıtlı olup, zorunlu veya mücbir sebeplerle takip
ve tahsil imkanı kalmayan kamu alacaklarından silinenler bu cetvelde gösterilir.
(2) Cetvel, 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi gereğince; merkezi yönetim bütçe
kanununda gösterilen parasal sınıra kadar Maliye Bakanı ve ilgili kamu idaresi üst
yöneticilerince silinenler ile kesin hesabı düzenlenen yıla ilişkin merkezi yönetim bütçe
kanununa bağlı cetvele dayanılarak silinen kamu alacaklarının ve bunların toplamının
gösterildiği sütunlardan oluşur. Cetvelin “Silinen Toplam Kamu Alacağı” sütunundaki
tutarların, 630- Giderler Hesabının ilgili yardımcı hesaplarının borç kalanlarına eşit olması
gerekir.
(3) Bu cetvel, genel bütçeli idarelerin silinen alacakları için Bakanlıkça düzenlenir.
Kesinleşen Sayıştay ilâmları uygulama sonuçları cetveli
MADDE 26- (1) Bu cetvele, kesin hesapların ait olduğu yılın sonuna kadar Sayıştay
tarafından tazminine hükmedilen kamu zararı tutarlarına ilişkin ilâmın yılı ve numarası,
ilâmın kesinleştiği yıl, borç tutarı, silme-düşme terkin tutarı, silme-düşme terkinden sonra
kalan borç tutarı, yapılan tahsilat ve ertesi yıla devredilen borç tutarı ile bunlara ilişkin oranlar
kaydedilir.
(2) Bu cetvel, genel bütçeli idareler için Bakanlıkça düzenlenir.
Hazine Müsteşarlığınca düzenlenecek devlet borçları ve hazine garantileri
cetvelleri
MADDE 27- (1) Hazine Müsteşarlığınca, Hazine hesaplarında kayıtlı iç borçlar, dış
borçlar ve Hazine garantileri için düzenlenecek cetveller aşağıda gösterilmiştir.
a) Devlet İç Borçları Cetveli (Form: 7)
b) Devlet İç Borçları Cetveli Açıklaması (Form: 7/1)
c) Devlet Dış Borçları Cetveli (Form: 7/2)
ç) Devlet Dış Borçları Cetveli Açıklaması (Form: 7/3)
d) Hazine Garantili Borçlar Cetveli (Form: 7/4)
e) Hazine Garantili Borçlar Cetveli Açıklaması (Form: 7/5)
(2) İç ve dış borçlara ilişkin cetvellerin düzenlenmesinde borçların vadeleri ve
borçlanma araçları dikkate alınır.
(3) Cetvellerin sütun genel toplamlarının, genel mizandaki ilgili hesapların kalanlarına
eşit olması gerekir. Fark olması halinde nedeni ilgili cetvelin altında açıklanır.
Mal yönetim hesabı icmal cetvelleri
MADDE 28- (1) Mal yönetim hesabına ilişkin cetveller, Kanunun 44 üncü maddesi
gereğince Bakanlar Kurulunca çıkarılacak Yönetmelik ekindeki örneklerine uygun olarak
düzenlenir.
Diğer belge ve cetveller
MADDE 29- (1) Kesin hesaplara eklenmesi gerekli görülen diğer belge ve cetveller ile
bu Yönetmelik eki cetvellerde yılı bütçe kanunlarına paralel olarak yapılacak değişiklikler
Bakanlıkça belirlenerek duyurulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Kesin hesap kanunu tasarısının hazırlanması
MADDE 30- (1) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden gelen kesin
hesap cetvelleri Bakanlıkça konsolide edilerek kesin hesap kanunu tasarısı hazırlanır. Kesin
hesap kanunu tasarısının ekinde;
a) Genel kesin mizan,
b) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve açıklaması,
c) Karşılaştırmalı bütçe gelirleri kesin hesap cetveli,
ç) Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması,
d) Karşılaştırmalı bütçe giderleri kesin hesap cetveli,
e) Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibarıyla dağılımı,
f) Devlet iç ve dış borçları ve Hazine garantilerine ilişkin cetveller ve açıklaması,
g) Yıl içinde silinen kamu alacakları cetveli,
ğ) Kesinleşen Sayıştay ilâmları uygulama sonuçları cetveli,
h) Mal yönetimi hesabı icmal cetvelleri,
ı) Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeler,
yer alır.
(2) Hazırlanan kanun tasarısı, bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak
gösteren değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte, izleyen malî yılın Haziran ayı sonuna
kadar Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere Başbakanlığa ve
bir örneği de Sayıştay Başkanlığına gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Mizan bilgileri ile kesin hesap cetvelleri arasındaki uyumsuzluk
MADDE 31- (1) Kesin hesap cetvellerindeki bilgilerin konsolide mizan bilgileri ile
tutarlı olması şarttır. Kurumlardan gelen kesin hesaba esas cetveller ile mizanlardaki bilgiler
arasında tutarsızlık olması halinde Bakanlık uyumsuzluğun giderilmesini ilgili kamu
idaresinden ister. Bakanlıkça verilen süre içinde uyumsuzluğun giderilmemesi halinde durum
Başbakanlığa ve Sayıştay Başkanlığına bildirilir.
Yürürlük
MADDE 32- (1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
ücretsiz hizmetlerimizden faydalanmak için üye olun
1979 kere okundu

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
CE İşareti Yönetmeliği
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği
Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönetmeliği
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği
Ölçü Ve Ölçü Aletlerinin İthalatında ve İhracatında Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik
Otomotiv Teknik Mevzuatının Tamamı
İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği
Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Ev Tipi Buzdolapları, Derin Ddondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmeliğin (94/2/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

DIŞ TİCARET

Altın Taht Krallık Ülkesi Gana

Altın Taht Krallık Ülkesi Gana

Gana ile ticaret yapmak ya da orada yatırım yapmak için bilmeniz gerekenler, Kültürel farklarımız, dikkat etmeniz gerekenler... Bölgede yıllardır iş geliştiren Didem Aydoğan yazdı.

OFİS VE İNSAN

Etkili Dinleme Teknikleri

Etkili Dinleme Teknikleri

Dinleme konuşmanın algılanma boyutunu oluşturmaktadır. Bireyin söylenenleri algılayıp anlamlandırmasıdır. Birey, okul öncesine ait bütün bilgi, duygu ve düşünce evrenini dinleme yoluyla oluşturur.

Ofisiniz için bilgisayar sistemlerinin seçimi

Ofisiniz için bilgisayar sistemlerinin seçimi

Bir ofis için gerekli olan bilgisayar altyapısı veya donanımının seçimi oldukça özen gerektiren bir konudur.

İŞ DÜNYASI

Strateji ve Belirsizlik

Strateji ve Belirsizlik

Yaygın olan görüşün aksine, strateji belirsizliği belirli olana dönüştürmek değildir. Bürokratik olarak böyle düşünmeye meyilli olan birçok üst düzey yönetici ve amir, söz konusu kavramın bu şekilde anlaşılmasını ister ve beklerler.

HUKUK / MUHASEBE

Bedelsiz kiralama işleminin Vergi Kanunları açısından değerlendirilmesi

Bedelsiz kiralama işleminin Vergi Kanunları açısından değerlendirilmesi

Mal ve hakların kiraya verilmesinde emsal değerlerden düşük, ya da bedelsiz kiralama yapılırsa ne olur? Vergi Kanunu bu konuda ne gibi yükümlülükler getiriyor?

KOBİMOBİL

Krizde Satış Geliştirme

Faruk Şener ile Ekonomik Kriz Yönetimi

Tufan KARACA ile YÖNETİM VİZYONU

Tufan Karaca

ARKAM YOK MARKAM VAR

  • Logitech ve İnovasyonu Markalamak

    Her şey bir twit ile başladı. Linkini verdiğim bu twit ile birden Logitech Mouse ilgi alanıma girdi. ( https://twitter.com/kerimolmez/status/558724078463647745) Çünkü, bilgisayarı ve dolayısı ile Mouse'u yoğun kullanan biri olarak Mouse pilinin çabuk bitmesinden, olmadık bir zamanda pil bulmaya çalışmaktan yorulmuştum. Twitte ve ilgili yazıda bahsedilen Mouse'un pil ömrünün uzun olması bu derdime bir çare olacak gibi görünüyordu. Mouse pilinin bitmesi ve ikide bir pil arama derdim o kadar büyüktü ki hemen o gün iki üç mağaza gezerek o Mouse'u aldım. Mouse'u aldığım tarih 24 ocak. Bugün 1 Mart. Yani bir ayı aşkın zamandır aynı pili kullanmaya devam ediyorum.

tümü

PATRONA TAVSİYELER

İhale Kaybetmenin 10 Garantili Yöntemi

İhale Kaybetmenin 10 Garantili Yöntemi

Kamu kurumlarına ürün, hizmet, mamul, yarı mamül mü satıyorsunuz? Sürekli ihalelere mi giriyorsunuz? Piyasadaki varlığınızı, zamanınızı, ağırlığınızı, paranızı, emeğinizi heba etmek mi istiyorsunuz? İşte ilginizi çekecek bazı öneriler..